Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7551

Anadolunun İslamlaşmasında sufiler ve âlimlerin  önemli etkileri olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenleri arasında sayılamaz?

Soru 2: 7552

Tarikatlar Anadolu'nun Türk ve İslam yurdu olmasında büyük etkiye sahiptirler.

Aşağıdaki tarikatlarden hangisi Anadolu'nun İslamlaşmasında etkin bir rol almamıştır?

Soru 3: 7753

Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar döneminde dini duyguların sömürülmesi ile ortaya çıkan isyanların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 7756

XIII. yüzyılda Anadolu'da yaşanan Moğol işgali sürecinde bitkin ve yılgın Anadolu insanına dönemin sufileri büyük destek sağlayarak Moğollara karşı ayakta kalmasını sağlamışlardır.

Bu bilgiden hareketle Sufilerin ;

I. Anadolu'da, İslam dininin yayılışının hızlanması,

II. Anadolu'da birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesi,

III. İşgalci güçlere karşı halkta direniş bilincinin oluşturulması

gibi durumlarından hangilerinin gerçekleştirilmesinde etkili oldukları ileri sürülebilir?

Soru 5: 7757

1240 yılında Maraş, Kahta ve Adıyaman yöresinde  çıkan ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin güç kaybetmesine neden olan isyan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 7760

XIII. yüzyılda Anadolu’ya yapılan göçlerle gelenler arasında Mevlana ve Hacı Bektaş gibi sufiler de vardı. Bu gibi dinî-manevi otoritesi olan kimseler Anadolu’nun çeşitli yerlerinde tekkeler kurmuşlardı. Kurulan bu tekkelerin isimleri zamanla kuruldukları yerleşim yerlerine isim olarak verilmişti: Tekkeköy, Tekkedere, Tekkeyenicesi, Tekkeönü, Tekkekaya, Tekkeli gibi. Kurdukları bu tekkelerde insanlara İslam’ı sevdiren bu sufiler, bölgedeki Hristiyanlara karşı da tahammüllü davranıyor ve onların da gönüllerini kazanıyordu.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 7: 7770

Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle birlikte İslamiyet yeni yayılma alanları buldu. Başta Ahmet Yesevi olmak üzere birçok sufinin öğretileri Anadolu’nun manevi yapısını etkiledi. Horasan’dan gelen Hacı Bektaş-ı Veli, gibi öncü sufîler en çok etkili olanlar arasındaydı.

Bu bilgiler dikkate alındığında Anadolu’daki Türkler hakkında;

I. Tasavvuf Anadolu kültüründe önemli yer tutmuştur,

II. Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Anadolu kültürünün etkisiyle yetişmişlerdir,

III. Birçok mutasavvıf kültür taşıyıcısı olarak toplumu yönlendirmişlerdir

gibi düşüncelerden hangilerine ulaşılamaz?

Soru 8: 7771

Osmanlı Devleti’nde Ahi Teşkilatı’nın;

I. Devlet memuru yetiştirme,

II. Ürün fiyatlarını belirleme ve denetleme,

III. Müslüman esnafın ticari etkinliğini artırma

gibi faaliyetlerden hangilerini üstlendiği savunulabilir?

Soru 9: 23365

Osmanlı Devleti; çeşitli etnik ve dinî kökenden tebaanın ticari, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerini sürdürdüğü bir devlettir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır?

Soru 10: 23366

Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi Anadolu’da yaşamamıştır?