Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6369

CH3OH  +  1/2O2 → HCHO  +  H2

denkleşmiş tepkime ile ilgili

  I.    Toplam atom sayısı korunmuştur.

  II.   Yanma tepkimesidir.

  III.  Toplam molekül sayısı artmıştır.

yargılarından hangileri yanlıştır?

Soru 2: 6370

PbO2 bileşiğinin HCl ile tepkimesinden PbCl2 katısı ve H2O sıvısı oluşurken Cl2 gazı çıkışı gözlenmektedir.

Tepkime verimi %25 olan bu tepkimede normal koşullarda 5,6 litre Cl2 gazı elde etmek için gereken HCl kaç moldür?

Soru 3: 6373

SO2 ve CO2 gazlarından oluşan karışım normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplamaktadır.

Buna göre karışımın kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? (C: 12, O: 16, H: 1)

Soru 4: 6376
Soru 5: 6377

        2H2(g)  +  O2(g)  →  2H2O(s)

11,2 gram H2 gazı ile normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplayan O2 gazının tam verimli tepkimesi için

  I.    3,6 mol H2 gazı artar.

  II.   Normal koşullarda 44,8 litre hacim kaplayan H2O oluşr.

  III.  Sırnırlayıcı bileşen O2 dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 6: 6378

MgCO3(k)  +  ısı  →  MgO(k)  +  CO2(g)

Ağzı açık kapta 20 gram MgCO3 katısı yukarıdaki denkleme göre ayrışarak normal koşullarda 4,48 litre CO2 gazı oluşturmaktadır.

Buna göre

  I.    Katı kitlesi 8,8 gram azalmıştır.

  II.   Kaptaki toplam kütle değişmemiştir.

  III.  Tepkime %84 verimle gerçekleşmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 7: 6379

Gaz halinde bulunan 6 gram C2H6 molekülüyle ilgili 

     I.      1,2 mol H atomu içerir.

    II.      Normal koşullarda 44,8 L hacim kaplar.

   III.      0,2 tane molekül içerir.

verilen yargılardan hangileri doğrudur?

Soru 8: 6380

0,3 mol NO2 gazındaki oksijen atomu sayısı kadar molekül içeren SO3 bileşiğinde toplam kaç mol atom vardır?

Soru 9: 6384

AgNO3 çözeltisine bir miktar NaBr çözeltisi ekleniyor. Oluşan AgBr tuzu suda az çözünmektedir.

Buna göre

  I.    Anyon ve katyonların yer değiştirdiği tepkimedir.

  II.   Net iyon denklemi  AgBr(k) → Ag+(suda) + Br¯(suda) şeklindedir.

  III.  Katısı ile dengede doygun çözelti oluşmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Azot ve oksijen elementlerinden oluşmuş 5 gramlık karışım alınarak tam verimli tepkime gerçekleştiriliyor. Karışımın %90'ı harcanarak NO gazına dönüşürken bir miktar azot gazı artıyor.

Bu göre başlangıçta karışımdaki azot miktarı kaç gramdır? (N: 14, O: 16)