Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6390

Eşit mol sayılı X2 ve Y2 gazları ısıca yalıtılmış bir kapta tam verimle XY2 gazını oluşturacak şekilde tepkimeye girdiğinde zamanla kapta basıncın arttığı gözlemleniyor.

Bu tepkimeyle ilgili

  I.    Kapta zamanla molekül sayısı artar.

  II.   Tepkime ekzotermiktir.

  III.  Sentez tepkimesi gerçekleşir.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

Soru 2: 6394

Ali CaBr2 tuzundan 40 gram tartarak bu tuzun içerisindeki atom sayısını hesaplamak istiyor. 

Ali'nin CaBr2 tuzundaki atom sayısını hesaplayabilmesi için

     I.    Ca atomumun gerçek atom kütlesini

    II.    Avagadro sayısını

   III.   Brom atomunun proton ve nötron sayısını

verilenlerden en az hangilerini bilmesi gerekir?

Soru 3: 6395

49 gram H2SO4 asidinin suda çözünmesiyle bir çözelti hazırlanıyor. 

Hazırlanan bu çözeltinin oda koşullarında pH değerini 7 yapmak için

      I.    20 gram NaOH katısı eklemek

     II.    Çözeltiden 1 mol NH3 gazı geçirmek

    III.    Kitlece %20 lik 280 gram KOH çözeltisi eklemek

işlemlerinden hangileri uygulanabilir?

( H:1, O:16, Na:23, S:32, K:39 )

Soru 4: 6396

NO2 bileşiğindeki oksijenin X bileşiğindeki oksijene katlı oranı 4/5’tir. Normal koşullarda 4,48 litre NO2 bileşiği oluşturmak için harcanan N2 gazı ile en fazla kaç gram X bileşiği elde edilebilir?  (N:14, O:16)

Soru 5: 6398

Sabit hacimli kapalı kapta sabit sıcaklıkta 0,5 mol C2H6 gazı bulunmaktadır.

Kaba sabit sıcaklıkta bir miktar C3H4 gazı eklendiğinde kaptaki C atomu sayısı dört katına çıkıyor. Kapta bulunan gazlar sabit basınçlı kaba konulup sıcaklığın 0oC ve basıncın 1 atm olduğu bir ortama götürülüyor.

Bu koşullarda karışımın hacmi kaç litre olur? (C:12, H:1)

Soru 6: 19903

tepkimesine göre 50 gramlık saf olmayan CaCO3 açık bir kapta tamamen bozununca kütlesi 34,16 gram olmaktadır. 

Buna göre CaCO3 örneği % kaç saflıktadır? (Ca: 40, C: 12, O: 16)

Soru 7: 19904

tepkimesine göre bir miktar Cu metali ile yeterince O2'nin tepkimeye girmesi sonucu Cu2O katısı elde ediliyor. Cu metalinin Cu2O bileşiğine dönüşmesi sırasında kütlesi 4 gram artıyor.

Başlangıçta alınan Cu kütlesi kaç gramdır? (Cu: 64 g/mol, O: 16 g/mol)

Soru 8: 19905

tepkimesine göre 25 litre O3 gazının kısmen O2 gazına dönüşmesi sonucunda toplam gaz hacmi, aynı şartlarda 30 litre oluyor.

Buna göre O3 gazının % kaçı O2 gazına dönüşmüştür?

Soru 9: 19906

tepkimesine göre toplam hacim azalması 4,8 litre olmaktadır.

Başlangıçta N2 ve H2'den eşit hacimde alındığına göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğru olur?

   I.    Tepkimede 2,4 L N2 harcanır.

   II.   Tepkimede 7,2 L H2 harcanır.

   III.  Tepkimede 4,8 L NH3 oluşur.

Soru 10: 19907

tepkimesinde 6,4 gram XO2 ile 7,4 gram Y(OH)2 artansız tepkimeye girmekte ve 12 gram YXO3 oluşmaktadır.

X ve Y'nin atom kütleleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

           X                    Y