Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6409


Yukarıdaki madde sınıflandırılmasına ait şemada verilen örneklerde hangi ikisi yer değiştirirse hata giderilmiş olur?

Soru 2: 6410

X : Kaynama noktası saf çözücününkinden büyüktür.

Y : En az iki saf maddenin belirli oranda birleşmesiyle oluşur.

Z : İki metalin eritilip karıştırılmasıyla oluşan homojen bir karışımdır.

X, Y, Z maddeleri ile ilgili yukarıdaki bilgiler verilmiştir.

Bu bilgilere göre X, Y, Z maddelerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

              X              Y             Z   

Soru 3: 6411

I. Katı   -   Sıvı

II. Sıvı   -   Sıvı

III. Gaz  -   Gaz

Yukarıda fiziksel halleri verilen maddelerin karıştırılması sonucu oluşan karışımlardan hangisi kesinlikle çözeltidir?

Soru 4: 6412

 Çözünme olayı ile ilgili olarak ;

I. Saf suyun çözücü olarak kullanıldığı çözünmelere hidratasyon denir.

II. Sudan farklı çözücülerin kullanıldığı çözünmelere solvatasyon denir.

III. Katıların suda çözünmesi genellikle endotermiktir.  

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 5: 6413

 

  I.    H2O - CCl4 

  II.   I2  -  H2O

  III.  CO2 - CH4 

  IV.  H2O - NH3 

Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri çözelti oluşturur?

Soru 6: 6414

Elektrik iletkenliğine göre çözeltiler;

I. Elektriği ileten çözeltiler elektrolit çözeltiler

II. Asit, baz ve tuz çözeltileri elektrolitdir.

III. Suda moleküler halde çözünen maddelerin çözeltileri elektrolittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 7: 6415
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin karşısında verilen çözücüde daha iyi çözünmesi beklenir?
            Madde                Çözücü
Soru 8: 6416

  I.    Çözeltide çözüneni az çözücüsü çok olan çözelti

  II.   Kaynama noktası çözücüsünden az olan çözelti

  III.  Donma noktası çözücüsünden düşük olan çözelti

Yukarıda verilen elektrolitlerden hangisi elektriği  en iyi iletir?

Soru 9: 6417

Aşağıda verilen maddelerin hangisinin karşısında verilen çözücüde çözünmesi beklenmez?

(H:1, O:8, F:9, C:12, S:16, P:15, N:7)

        Çözücü               Madde

Çözüneni şeker, çözücüsü su olan doymamış çözelti ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?