Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 26655

Yukarıda verilen bilgiler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

Soru 2: 26656

Verilen tepkimelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 3: 26657

Suda iyonlaşarak çözünen maddeler elektrik akımını iletirler.

Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez?

Soru 4: 26658

Tabloda bazı maddelerin suda çözünüp / çözünmeme durumları (+ / –) gösterilmiştir.

Buna göre hangi maddede hata yapılmıştır?

Soru 5: 26659

Buna göre,

I. İlk aşamada NaCl bileşiğinin kendi iyonları arasındaki etkileşimi zayıflar.

II. Su moleküllerinin δ kısmı tuz yapısının (+) ucuna yönelmiştir.

III. Na+ ve Cl iyonları su molekülleri tarafından sarılmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 6: 26660

• Su, hidrojen bağları ve dipol - dipol bağları içerir.

• Bir maddenin başka bir madde içerisinde çözünebilmesi için moleküler yapılarının benzer olması gerekir.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki maddelerden hangisinin aynı şartlarda suda daha iyi çözünmesi beklenir?

Soru 7: 26661

A: C2H5OH        B: CCl4        C: KCl

A, B ve C madde örnekleri bir miktar suda çözünüyor.

Buna göre,

  I.    A maddesi ve su molekülleri arasında hidrojen bağı oluştuğundan A maddesi suda iyi çözünür.

  II.   B maddesi apolar bir molekül, su ise polar bir molekül olduğundan B maddesi suda iyi çözünür.

  III.  C maddesi iyonik bir bileşik olduğundan suda iyonlaşarak çözünür.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 8: 26662

Aşağıda bazı çözeltilerin çözücü ve çözünen türleri gösterilmiştir.

Buna göre hangi çözeltide hata yapılmıştır?

          Çözelti           Çözünen           Çözücü  

Soru 9: 26663

• ……I…… maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler ise ……II…… çözücülerde daha iyi çözünürler.

• İyonik bileşikler ……III…… çözücülerde iyi çözünürler.

Verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

            ( I )              ( II )               ( III)  

Soru 10: 26664

Çözünme olayı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?