Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6475

Çözeltilerde iyonların derişimine bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler denir.

Buna göre

  I.    Antalya'da saf suyun Elazığ'a göre daha yüksek sıcaklıkta kaynaması

  II.   Aynı ortamda, deniz suyunun saf suya göre daha düşük sıcaklıkta donması

  III.  Kaynamakta olan saf suya tuz atılınca bir süre kaynamanın durması

olaylarından hangileri koligatif özellikler ile açıklanabilir?

Soru 2: 6477

Hacimce %40 X sıvısı içeren bir sulu çözelti kütlece %75 oranında su içerdiğine göre X sıvısının öz kütlesi kaç g/ml’dir? (dsu= 1 g/ml  )

Soru 3: 19973

Görselde verilen karışımı bileşenlerine ayırmak için hangi yöntem kullanılmalıdır?

Soru 4: 19980

Karışımlarla ilgili 

  I.    CH4(g) ile H2O(g) karışımı homojendir.

  II.   Karışımların belirli formülleri vardır.

  III.  Karışımı oluşturan maddelerin birleşme oranları sabittir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

Soru 5: 19981

Yemek tuzunun suda çözünmesiyle ilgili

  I.    İyon- dipol etkileşimi kurulur.

  II.   Na+ iyonları suyun oksijen tarafı ile sarılır.

  III.  Oluşan çözelti elektrik akımını iletir.

yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?

Soru 6: 19986

X katısı Y sıvısına ekleniyor ve homojen karışım elde ediliyor. 

Buna göre X-Y karışımını ayırmak için

  I.    Damıtma

  II.   Süzme

  III.  Kristallendirme

Yukarıda verilen ayırma tekniklerinden hangisi ya da hangileri kullanılabilir?

Soru 7: 19987

Çözeltilerin özellikleriyle ilgili

  I.    Kaynama sıcaklığı sabittir.

  II.   Kaynayan suya tuz atılırsa kaynama noktası düşer.

  III.  Buzlanmaya karşı tuz kullanılmasının nedeni donma noktasını yükseltmektir.

yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Soru 8: 20550

Aşağıdakilerin hangisinde verilen çözelti örneğinin çözücü ve çözüneni yanlıştır?

          Çözücü            Çözünen              Örnek      

Soru 9: 20551

Çözeltilerle ilgili 

  I.    Çözücüsü su ise sulu çözelti olarak adlandırılır.

  II.   İyon içeriyorsa elektrik akımını iletir.

  III.  Eriyik metallerin karışımından oluşuyorsa alaşımdır.

yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?

Soru 10: 20553

Katı-katı heterojen karışımları bileşenlerine ayrılması için

   I.    Yoğunluk 

   II.   Tanecik büyüklüğü

   III.  Çözünürlük

   IV.  Kaynama sıcaklığı

niceliklerden hangilerinin farklı olmasından yararlanılabilir?