Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20018

Asitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2: 20020

I.    NaOH  +  HNO3 →  X  +  H2O

II.   HCN  +  KOH  →  Y  +  H2O

III.  Ca  +  H3PO4   →  Z  +  H2​​​​​​​

Tepkimedeki X, Y ve Z bileşikleri ve tepkimelerle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 3: 20638

Kimyasalların ambaljlarında yer alan yukarıdaki işaretin anlamı nedir?

Soru 4: 20639

Aşağıda bazı tepkimeler verilmiştir.

I.    HCl(suda)  +  NaOH(suda) → NaCl(suda)  +  H2O(s)

II.   HCl(suda)  +  NH3(suda) → NH4Cl(suda) 

III.  NaCl(suda)  +  AgOH(suda) → AgCl(k)  +  NaOH(suda)

Verilnen tepkimelerden hangileri asit-baz tepkimesidir?

Soru 5: 20640

Metil oranj indikatörü asitlerle kırmızı, bazlarla sarı renk vermektedir.

Öğretmeni yukarıdaki çözeltileri hazırlayıp Seda'dan bu çözeltileri metil oranj damlatmasını istiyor.

Buna göre, Seda'nın kaplarda gözlemleyeceği renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

              I                        II                     III            

Soru 6: 20641

Yudarıda verilen I. ve II. kaplarda bulunan çözeltirin içine X ve Y metalleri şekildeki gibi daldırıldığında, I. kapta H2 gazı, II. kapta SO2 gazı oluşmaktadır.

Buna göre

I.    X, Ca metali olabilir.

II.   Y, Cu metali olabilir.

III.  Y, Al metali olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 7: 20642

Yukarıda verilen düzenekte I. uçtan He, CH4, NH3 ve SO3 gazları gönderilerek HCl ve NAOH çözeltilerinden geçirilmektedir.

Buna göre II nolu uçtan hangi gaz veya gazlar tepkmeye girmeden çıkar?

Soru 8: 20643

Buna göre,

I.    A kabında H2 gazı çıkışı gözlenir.

II.   B kabında tepkime gerçekleşmez.

III. C kabında nötralleşme tepkimesi gerçekleşir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

Soru 9: 20644

Yukarıda verilen oda sıcaklığındaki çözeltilerle ilgili

I.   I. ve III. kaplardaki çözeltiler karıştırıldığında nötralleşme tepkimesi gerçekleşir.

II.  I. kapta H+ iyonu bulunmaz.

III. II. kapta bulunan çözeltiye Ca metali atıldığında H2 gazı çıkışı gözlenir.

yargılarından hangileri doğru olur?

Soru 10: 20645

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin tesir değerliği veya sulu çözeltisinin özelliği yanlıştır?

         Bileşik     Tesir değerliği     Sulu Çözeltisin Özelliği