Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20645

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin tesir değerliği veya sulu çözeltisinin özelliği yanlıştır?

         Bileşik     Tesir değerliği     Sulu Çözeltisin Özelliği

Soru 2: 20646

Bir indikatör, çözeltide nH+ > nOH- olduğunda pembe, çözeltide nOH- > nH+ olduğunda mavi renk gözlemlenmektedir. Derişimleri ve tesir değerlikleri eşit olan kuvvetli asit ya da baz oldukları bilinen X, Y ve Z çözeltileri yukarıda verilen şekildeki gibi karıştırılmaktadır.

  • I. kapta renk maviden pembeye dönmektedir.
  • II. kapta renk pembeden maviye dönmektedir.

Buna göre X,Y ve Z çözeltileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 3: 20647
Soru 4: 20648
Soru 5: 20649
Soru 6: 20650
Soru 7: 20651

Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltilere mavi turnosol kağıdı batırılmıştır.

Buna göre hangilerinde renk değişimi gözlenmez?

Soru 8: 20652
Soru 9: 20653

HNO3 çözeltisi üzerine yavaş yavaş KOH çözeltisi eklenmesine ait pH, eklenen KOH hacmi grafiği yukarıda verilmiştir.

Grafiğe göre

I.    100 ml KOH eklendiğinde H+ iyonlarının mol sayısı OH¯ iyonlarının mol sayısına eşit olur.

II.   Nötr çözeltinin pH'ını 13 yapmak için 300 ml KOH eklenmelidir.

III.  50 ml KOH eklendiğinde çözelti kırmızı turnusol kağıdına etki etmez.

yargılarından hangileri doğru olur?

Soru 10: 20654