Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20646

Bir indikatör, çözeltide nH+ > nOH- olduğunda pembe, çözeltide nOH- > nH+ olduğunda mavi renk gözlemlenmektedir. Derişimleri ve tesir değerlikleri eşit olan kuvvetli asit ya da baz oldukları bilinen X, Y ve Z çözeltileri yukarıda verilen şekildeki gibi karıştırılmaktadır.

  • I. kapta renk maviden pembeye dönmektedir.
  • II. kapta renk pembeden maviye dönmektedir.

Buna göre X,Y ve Z çözeltileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 2: 20647

Mehmet, üç tane 100 mL'lik deney tüpünün her birine beşer mL 1M HCl çözeltisi koyuyor. 1. tüpe Al metali, 2. tüpe Mg metali ve 3. tüpe Ag metalinden ilave ediyor. 1. ve 2. tüplerde gaz çıkışı olurken 3. tüpte herhangi bir değişim olmadığını gözlemliyor.

Buna göre Mehmet

I.    Al ve Mg metalleri  aktiftir.

II.   Ag metali Al ve Mg metallerinden daha aktiftir.

III.  Ag metali H'den pasiftir.

yargılarından hangilerine ulaşır?

Soru 3: 20648

Bakırdan yapılmış kaplar ısının etkisiyle kullanıma bağlı olarak zamanla aşınmakta ve bakırın havadaki oksijenle temasıyla bazik bir madde olan bakır oksit oluşmaktadır. Bu madde zehirlenmeye sebep olduğundan bakır kaplar belirli aralıklarla kalaylanmaktadır. Kalaylama işleminde halk arasında nişadır olarak bilinen asidik özelliğe sahip NH4Cl tuzu kullanılmaktadır.

Buna göre, kalaylama yapılırken nişadır kullnılmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 20649

X metalinin 1 molü hem HNO3 hem de KOH çözeltileriyle tepkimeye girirp 1,5 mol H2 gazı oluşturmaktadır.

Buna göre X metali için

I.    Su ile tepkime verir.

II.   Zn metali olabilir.

III.  H2SO4 ile tepkimesinden SO2 gazı oluşturabilir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

Soru 5: 20650
Soru 6: 20651

Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltilere mavi turnosol kağıdı batırılmıştır.

Buna göre hangilerinde renk değişimi gözlenmez?

Soru 7: 20652

Yukarıda bazı tepkimeler verilmiştir. 

Buna tepkimelerden kaç tanesinde H2 gazı çıkışı gözlenir?

Soru 8: 20653

HNO3 çözeltisi üzerine yavaş yavaş KOH çözeltisi eklenmesine ait pH, eklenen KOH hacmi grafiği yukarıda verilmiştir.

Grafiğe göre

I.    100 ml KOH eklendiğinde H+ iyonlarının mol sayısı OH¯ iyonlarının mol sayısına eşit olur.

II.   Nötr çözeltinin pH'ını 13 yapmak için 300 ml KOH eklenmelidir.

III.  50 ml KOH eklendiğinde çözelti kırmızı turnusol kağıdına etki etmez.

yargılarından hangileri doğru olur?

Soru 9: 20654

Aşağıda asit ve baz çözeltileriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

I.    Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirme

II.   Elektriği iletme

III.  Tatlarının acı olması

Yukarıdaki yargılardan hangileri hem asit hem baz için geçerlidir?

Soru 10: 25593

Aşağıdaki tepkimede, tepkimeye giren ve tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir.

C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O

X g     12,8 g     13,2 g    3,6 g

Buna göre C3H4’ün kütlesi kaç gramdır?