Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6886

Na(k)  Na+(aq) + e-       E0 = + 2,71 V

Li(k) Li+(aq) + e-           E0= + 3,05 V

Cu(k)  Cu2+(aq) + 2e-    E0 = - 0,34 V


Standart koşullarda H2 elementi yerine Na ele­mentinin yükseltgenme basamağı 0,00 kabul edil­seydi Li+ ve Cu2+ iyonlarının indirgenme gerilimi kaç volt olurdu?


                    Li+                          Cu2+

Soru 2: 6887

Aşağıdaki bileşiklerde altı çizili olarak verilen atomlardan hangisinin yükseltgenme basamağı en büyüktür?

Soru 3: 6888

Yukarıda verilen yükseltgenme potansiyel fark değerlerini kullanarak standart koşullarda oluşturulacak olan Zn - Cd pilinin gerilimi kaç volt olarak hesaplanır?


Soru 4: 6889

2SO2 + Xm + 4OH- 2SO42- + Cl- + 2H2O

Verilen yükseltgenme indirgenme tepkimesi ile ilgili;

      I.   X: CIO2¯ dir.

      II.  SO2 bileşiğindeki oksijen atomu indirgenmiştir.

      III.  Reaktifteki klor iyonunun yükseltgenme basama­ğı (3+) tür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 5: 6890

Yukarıda verilen indirgenme gerilimlerine göre oluşacak olan pilin gerilimi aşağıdakilerden hangisidir?


Soru 6: 6891

Verilen pil sisteminde başlangıç gerilimi 1,60 volt olarak ölçülmektedir.

Buna göre;

I. x < 1M

II. Ag elektrodun bulunduğu kap anot kabıdır.

III. x = 1 ise Zn elektrodun bulunduğu kaba H2S gönderilmiştir.

(ZnS için Kçç=10-12)

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 7: 6892

Yukarıda verilen pil sistemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

Soru 8: 6893

Azotlu bileşiklerden azotun yükseltgenme basamaklarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğrudur?

Soru 9: 6894

Bazı maddelerin aktiflikleri ( elektron verme eğilimleri), Mg > Fe > Cd > Co > Ni > Cu > Ag şeklindedir.

Buna göre yukarıdaki pil düzeneğinde X elektrotun anot olarak davranabilmesi için X ve Y+n iyonu yerine yazılabilecekler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


                                        Y+n

Yarı hücre gerilimleri verilen metalleri kullanarak oluşturulan pillerin gerilimlerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?