Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6896

Aşağıda verilen kimyasal türlerden hangisinde azotun yükseltgenme basamağı 1-'dir?

Soru 2: 6897

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

Tepkimesine göre;

I. Fe2O3 indirgendir.

II. CO bileşiği indirgenmiştir

III. 1 mol Fe2O3 bileşiği 6 mol elektron almıştır

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 3: 6898

Al - Mn pilinin gerilimi 0,48 V

Al - Cr pilinin gerilimi 1,3 V

Verilen pillerde Al elektrot anot olarak davrandığı­na göre 1M Cr3+ içeren çözeltiye Mn elektrot batırılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Soru 4: 6899

MnO4-  +  H2O2  →  Mn2+  +  O2

Verilen tepkime kendiliğinden gerçekleştiğine göre;

I. H2O2 yükseltgendir.

II. MnO4- iyonu 5 e- alarak Mn2+  oluşturur.

III. H2O2 bileşiği hidrojen peroksit olarak adlandırılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 5: 6900

Bakır metalinin aktifliği gümüş metalinin aktifliğinden fazladır.

Cu - Ag pili için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 6: 6901

   I.    CaSO4 → Ca2+  +  SO42- 

   II.   Ag2SO4 + 2e- →  2Ag  +  SO42- 

   III.  Cu + 2H2SO4  →  CuSO4  + SO2 + 2H2O

Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri redoks tepkimesidir?

Soru 7: 6902

Verilen düzenekte MgCl2, AlCl3 ve CuCl2  eriyiği elektroliz edilmektedir.

Elektron verme eğilimleri Mg > Al > Zn > Cu şeklinde olduğuna göre; katotta açığa çıkma sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 8: 6903

A, B ve C metallerinin aktiflikleri A>B>C olduğuna göre;

yukarıdaki kaplardan hangilerinde içinde verilen çözeltiler uzun süre saklanabilir?

Soru 9: 6904

Yukarıda verilen sistem için;

I. Elektronlar dış devrede Cu elektrotdan Al elektroda doğru akar.

II. Cu elektrot katot hücresidir.

III. Al elektrodun kütlesi 0,4 mol azalırken Cu elektrodun kütlesi 0,6 mol artmaktadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Kimya laboratuvarında yapılan deney de HCl çözeltisinin içine X ve Y metalleri ayrı ayrı batırılmaktadır. X metalinin çevresinde gaz çıkışı gözlenirken, Y metalinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

Öğretmenleri öğrencilerine deneyi yorumlamalarını istediğinde;

Şebnem:    X metali H atomundan aktiftir

Elif:             Y metali H atomundan aktifitr.

Mert:          Zamanla çözeltinin pH değeri azalır.

Derin:         Elektron verme isteği X > H > Y dir.

Oğulcan:    Y metalinden yapılmış kapta HCl çözeltisi saklanamaz.

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadeleri kesinlikle doğrudur?