Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6906

Verilen elektroliz kaplarından I. kabın katodunda H2 gazı elde edilirken II. Kabın katodunda Y(k) elde ediliyor.

X, Y ve H2'nin elektron alma eğilimle­rinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru ola­rak verilmiştir?

Soru 2: 6907

Seri bağlı özdeş iki kapta CaBr2 sıvısı ve XBrn sıvı­sı elektroliz edilmektedir.

Birinci kapta 0,6 mol Ca katısı toplanırken ikinci kapta 10,8 gram X katısı toplanmaktadır X atomunun bağıl atom kütlesi 27 olduğuna göre n sayısı nedir?

Soru 3: 6908
Elektron alma eğilimleri Ag>Cu >H>Mg olduğuna göre;
yukarıda verilen kapların hangisinde reaksiyon gerçekleşir?
Soru 4: 6909

KCl sulu çözeltisinin 100 ml'si 0,5 amperlik akım ile 1930 saniye elektroliz edilmektedir.

Anotta Cl2  gazı açığa çıktığına göre oluşan çözeltinin pOH değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(1F=96500 coulomb) (Elektron verme isteği K >H > Cl )

Soru 5: 6910

0,6 M'lık 100 ml CaCl2 çözeltisinden 0,02 Faraday elektrik yükü geçtiğinde çözeltide kalan Ca2+ ve Cl-iyonlarının molar derişimleri aşağıdakilerden hangi­sidir?

(Elektron verme eğilimleri: Ca > H> Cl- > O2-  )

Soru 6: 6911

Demirden (Fe) yapılmış bir çatal, altınla (Au) kaplanmak isteniyor.

Sırasıyla; Elektrolit , Anot ve Katot  aşağıdakilerden hangisi gibi seçilirse demir çatal altınla kaplanır?

Soru 7: 6912

Eritilmiş XCln sıvısı elektroliz edildiğinde anotta toplanan Cl2 gazının mol sayısı katotda toplanan X katısının mol sayısına eşit olduğuna göre devre­den 0,4 faraday elektrik yükü geçtiğinde anotta toplanan Cl2 gazının hacmi oda koşullarında kaç litredir?

Soru 8: 6913

AgNO3 sulu çözeltisi elektroliz edildiğinde 4,32 gram Ag katotda toplanırken anotta açığa çıkan O2 gazı düzenekle içinde CH2 gazı bulanan farklı bir kaba gönderilmektedir.

Artansız gerçekleşen yanma tepkimesinde kaç gram metan gazı yakıl­mıştır? ( H: 1 C:12 Ag: 108)

Soru 9: 6914

Al metalinden yapılmış gemi denize indirilmeden önce katodik koruma altına alınmak isteniyor.

Yukarıda indirgenme potansiyelleri verilen metallerden hangisi kurban elektrot olarak seçilmelidir?

 

Şekilde verilen pil sisteminin çalışabilmesi için aşağıdaki verilen işlemlerden hangisi yapılırsa 2.kap anot olur?