Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6945

Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan elektrokimyasal hücrelere "galvanik hücre" denir. Yukarıdaki dörselde bir galvanik hücre yer alamaktadır. Galvanik hücrede redoks tepkimeleri kendiliğinden gerçkeleşir.

Galvanik hücrelerde elektrik iletimi

  • Elektron hareketi
  • İki çözelti arasıdaki iyon göçü 
  • Elektrot yüzeyinde gerçekleşen redoks tepkimesi sonucu gerçekleşir.

Elektrokimyasal hücreler dış kaynaktan gelen enerjiyi kullanıyorsa "elektrolitik hücre" olarak tanımlanır. Elektrolitik hücrelerde elektrot tepkimeleri kendiğilinden olmaz. Ancak her iki elektrokimyasal hücrenin katodunda indirgenme, anotunda yükseltgenme reaksiyonu gerçekleşir.

Buna göre, galvanik ve elektrolitik hücrelerin her ikisine yönelik aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 2: 6953

Sıvı haldeki XClve YCl2 çözeltileri aynı kapta elektroliz edildiğinde X2+ derimi azalmaktadır. XCl2 çözeltisi ayrı bir kapta elektroliz edildiğinde çözeltinin pH'ı artmaktadır.

Buna göre

   I.    Yükseltgenme potansiyelleri Y > X tir.

   II.   YCl2 çözeltisi elektroliz edildiğinde çözeltinin pH'ı artar.

   III.  Y - H2 pilinin potansiyeli, X - H2 pilinin potansiyelinden küçüktür.

   IV.  X ve Y metalleri aktif metallerdir.

yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?

Soru 3: 6957

Seri bağlı elektroliz kaplarından biricisinde XCln sıvısı, ,ikincisinde XClm sıvısı elektroliz ediliyor.

Birinci kabın katotunda toplanan madde miktarı daha fazla olduğuna göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

I. Birinci kaptan geçen yük miktarı daha fazladır. 

II. m > n dir.

III. Her iki kabın anotunda açığa çıkan Cl2 gazlarının normal koşullardaki hacimleri eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 4: 22962

HCr2 O7  iyonunda Cr elementinin yükseltgenme basamağı hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 5: 22963

Elektrokimyasal pillerde,

I.    Elektrolitlerin derişimi
II.   Elektrotların cinsi
III.  Elektrolitlerin miktarı
IV. Tuz köprüsündeki tuz derişimi
V.   Sıcaklık

değerlerinden hangileri pil gerilimini etkiler?

Soru 6: 22964

Yukarıdaki şekilde bir elektrokimyasal pil gösterilmiş ve bu pilin yarı tepkimelerinin indirgenme potansiyelleri verilmiştir.

Yukarıda verilen elektrokimyasal pilin standart pil potansiyelini hesaplayınız?

Soru 7: 22965

Yukarıdaki şekilde bir elektrokimyasal pil gösterilmiş ve bu pilin yarı tepkimelerinin indirgenme potansiyelleri verilmiştir.

Yukarıda verilen elektrokimyasal pilin potansiyelini hesaplayınız?

Soru 8: 22966

Yukarıdaki şekilde bir Zn-SHE pili gösterilmiş ve bu pilin yarı tepkimelerinin indirgenme potansiyelleri verilmiştir.

Bu pille ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9: 22967

Seri bağlı iki elektroliz hücresinden birincisinde XCln sıvısı, ikincisinde CaBr2 sıvısı vardır. Bu elektroliz devresinden bir süre akım geçirildikten sonra birinci kabın katodunda 11,2 g X elementi, ikinci kabın katodunda ise 8 g Ca elementi birikmektedir.

Buna göre n değeri kaçtır?

(X: 56, Ca: 40)

Soru 10: 22968

Yukarıdaki şekilde bir elektrokimyasal pil gösterilmiş ve bu pilin yarı tepkimelerinin indirgenme potansiyelleri verilmiştir.

Bu elektrokimyasal pille ilgili,

I.    Tuz köprüsündeki anyonlar I. kaba doğru hareket eder.
II.   Elektron akışı I. kaptan II. kaba doğrudur.
III.  II. kaba su eklenirse pil gerilimi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?