Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7000

   I.    3-penten

   II.   2-metil-1-propanol

   III.  1-propanol

   IV.  1,2-propandiol

   V.  2-metil-4-butiloktan

Yukarıda IUPAC sistemine göre verilen adlandırmalardan hangileri yanlıştır?

Soru 2: 7001

Yukarıdaki yer değiştirme (sübstitüsyon) tepkimeleri sonucu oluşan haloalkanlarla ilgili verilen;

  I.    Diklormetan aerosollerde itici gaz olarak kullanılır.

  II.   Kloroform çözücü, anestezik madde olarak kullanılır.

  III.  Tetraklormetan kuru temizleme işlemlerinde kullanılır.

  IV.  Diklormetan, kloroform ve tetraklormetan oda koşullarında gaz halde bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 3: 7002

Hidrokarbonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 4: 7003

Alkanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 5: 7004
 Aşağıdaki organik bileşik adlandırmalarından hangisi IUPAC sistemine göre doğrudur?
Soru 6: 7005
Aşağıdakilerden hangisi alkan değildir?
Soru 7: 7006
Aşağıdakilerden hangisi alkandır?
Soru 8: 7007

Karbon atom sayısı 5, Hidrojen atom sayısı 10 olan bir hidrokarbon,

I.    Düz zincirli bir alkan

II.    Sikloalkan

III.    Düz zincirli bir alken

IV.    Dallanmış zincirli bir alken

V.    Alkadien

Yukarıda verilen bileşik gruplarından hangilerine ait olabilir?

Soru 9: 7008

I.    Jet ve dizel motorlarında yakıt olarak kullanılır.

II.    Endüstride ve ilaç sanayinde çözücü olarak kullanılır.

III.    Alkil halojenürlerin elde edilmesinde kullanılır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri alkanların kullanım adlarındandır?