Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 26588

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 2: 26589

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 3: 26590

Yukarıda yarı açık formülü verilen bileşik ile ilgili;

   I.    Bileşiğin sistematik adı 2,3–dietil–1–penten'dir.

   II.   Cis-trans izomerliği gösterir.

   III.  Doymamış hidrokarbondur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 4: 26591

Alkenler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 5: 26593

Yukarıdaki bileşikler ile ilgili;

  I.    Fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır.

  II.   1. bileşik cis–1,2–dikloro etendir.

  III.  2. bileşiğin kaynama noktası daha yüksektir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

Soru 6: 26594

Mol ağırlığı 68 g/mol olan sikloalken bileşiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol)

Soru 7: 26595

Molekül formülü (CH2)n olan açık zincirli bir hidrokarbon bileşiğinin molekül kütlesi 56 g/mol'dür.

Buna göre bu bileşile ilgili;

  I.    n sayısı 4 tür.

  II.   Cis-trans izomerisi gösterebilir.

  III.  Molekül yapısında 11 tane sigma bağı vardır.

yargılarından hangileri doğrudur? (C: 12, H: 1)

Soru 8: 26596

CnH2n  +  3n/2 O2  →  nCO2  +  nH2O tepkimesi için;

I.    Yanma tepkimesidir.

II.   1 mol bileşiği yakmak için 6 mol O2 gerekiyorsa bileşiğin formülü C4H8 dir.

III.  0,1 mol bileşik tam yandığında 3,6 g H2O oluşuyorsa bileşiğin mol kütlesi 28 g/mol'dür.

yargılarından hangileri doğrudur?

(H: 1 g/mol, C: 12 g/mol, O: 16 g/mol)

Soru 9: 26597

Yukarıdaki tepkime sonucu oluşan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10: 26598

Yukarıdaki tepkimede oluşan X bileşiği için;

   I.    Adı etendir.

   II.   Katılma tepkimesi verir.

   III.  Muz, limon gibi meyvelerin olgunlaştırılmasında kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?