Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20262

Karboksilik asitle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 2: 20263

Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri yanlış adlandırılmıştır?

Soru 3: 20264

Molekül kütlesi 74 g olan bir mono alkolden yedi karbonlu bir ester elde edilmektedir.

Buna göre bu esterin elde edilmesinde mono alkolün yanı sıra kullanılması gereken bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 20265

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 5: 20266

Ketonlarla ilgili 

  I.    İndirgendiklerinde sekonder alkol oluşur.

  II.   Genel formülleri CnH2nO'dur.

  III.  En büyük üyesi asetondur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 6: 20267

C atomu bileşiklerinde 4 bağ yapabilmektedir. C atomunun yaptığı bağlar tekli, ikili ve üçlü bağ olabilmektedir.

Öğretmeni Mustafa'dan 2 tane C, 6 tane H ve 1 tane O atomu kullanarak organik bileşikler oluşturmasını ve bu bileşiklerin sınıflarını yazmasını istemiştir. Mustafa'da bu elementlerden yukarıdaki gibi bileşikler ve karşılarında sınıflarını yazmıştır.

Buna göre Mustafa'nın yazdığı bileşikler hangilerinin sınıfı doğrudur?

Soru 7: 20268

Yukarıda verilen organik bileşiklerden hangileri Cu2+ iyonlarını Cu+ iyonları şeklinde indirger?

Soru 8: 20269

Genel formülü CnH2n olan organik bileşikle ilgili

   I.    Bromlu suyun kırmızı rengini giderir.

   II.   Yandığında CO2 ve H2O oluşturur.

   III.  Halkalı yapıya sahiptir.

   IV.  Yalnız sigma bağı içerir.

yargılarından hangileri kesinlikle dorudur?

Soru 9: 20270

Yukarıda verilen bileşiğin trans izomerisi gösterebilmesi için X ve Y yerine

             X                  Y     

  I.    –CH3           –CH3

  II.   –C2H5         –H

  III.  –H               –CH3 

radikal gruplarından hangileri getirilebilir?

Soru 10: 20271

Yapısında pi bağı bulunduğundan alkenler katılma tepkimesi verir.

   CH3CH=CH2  +  H2O  →  X

Yukarıdaki tepkimede oluşan X bileşiğiyle ilgili

  I.    Sekonder alkol özelliği gösterir.

  II.   1–Propanoldur.

  III.  Molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur.

yargılarından hangileri doğru olur?