Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20117

Arda, bazı genetik özelliklerin ailesinde ve akrabalarında sadece erkek bireylerde görüldüğünü öğrenmiştir. Sonra gözlemler yapmış ve aşağıdaki sonuçları elde etmiştir.

I. Amcam geniş alınlıdır.

II. Kuzenim Ozan kısmi renk körüdür.

III. Büyükbabamda kulak kıllılığı vardır.

IV. Dayım dilini yuvarlayamamaktadır.

V. Kardeşim Eren ayrık kulak memesine sahiptir.

verilenlerden hangisi Arda’nın öğrendiği bilgiyi destekler niteliktedir?

 

Soru 2: 26261

• Karakterlerin genlerle ifade edilmesidir.

• Heterozigot durumda etkisini gösteremeyen gendir.

• Homozigot ve heterozigot durumda iken kendini gösteren gendir.

• Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çiftidir.

Yukarıda verilen tanımlar incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yoktur?

Soru 3: 20127
Soru 4: 20131
Soru 5: 20113

I. Yetiştirmenin kolay olması

II. Bir mevsimde birkaç döl alınabilmesi

III. Dışarıdan polen almaya uygun çiçek yapısının olmaması

Bezelyelerin yukarıda verilen hangi özelliklere sahip olması, Mendel’in çalışmalarında başarılı olmasını sağlamıştır?

 

 

Soru 6: 3068

AaBbccddEeFfGg genotine sahip birey kaç çeşit gamet oluşturabilir?

Soru 7: 20111

AABbcc genotipindeki dişi ile AaBbCc genotipindeki erkek bireyin çaprazlanması sonucu bu ailenin Abc fenotipinde bir yavru oluşturma ihtimali kaçtır? (Genler bağımsızdır.)

Soru 8: 26401

P :      ♀                          ♂

           ?           X       aabbccdd

           F1 → AabbCcDd

Yukarıda kontrol çaprazlama sonucu oluşan F1 dölünün genotipi verilmiştir.

I. AABbCCDd

II. aaBBCcDD

III. AabbCcDd

Buna göre dişi bireyin genotipi verilenlerden hangileri olabilir?

Soru 9: 20126

K: aa bb Cc DD

L: Aa Bb CC DD

M: AA BB CC Dd

N: AA Bb Cc DD

yukarıda verilen eşey ana hücrelerinin oluşturabileceği gamet çeşit sayısı arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?

Soru 10: 20128

Kontrol çaprazlaması ile ilgili olarak;

I. Baskın fenotipli bireyin genotipinin belirlenmesi amacıyla yapılır.

II. Oluşan nesilde çekinik özellikte yavruların bulunması kontrol çaprazlaması yapılan bireyin heterozigot olduğunu gösterir.

III. Baskın fenotipli birey aynı karakter açısından çekinik fenotipli bireyle çaprazlanır.

yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

Soru 11: 20122

Anneannesi kısmi renk körü olan Elif’in dedesi sağlıklıdır.

Elif’in de sağlıklı olduğu bilindiğine göre;

I. Annesi taşıyıcıdır.

II. Babası kısmi renk körüdür.

III. Doğacak erkek kardeşi sağlıklı olur.

ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesindir?

 

Soru 12: 26272

Aşağıda verilen fenotip ve ilgili genotip örneklerinden hangisi yanlış gösterilmiştir?

     Fenotip               Genotip   

Soru 13: 20121

Baskın özellikte olan sarı-düzgün tohumlu bezelyelerin her iki karakter açısından genotipini tek seferde tespit etmek için;

I. Sarı, düzgün

II. Sarı, buruşuk

III. Yeşil, düzgün

IV. Yeşil, buruşuk

fenotipli bezelyelerden hangileriyle çaprazlanması gerekir?

Soru 14: 20123

 

Bezelyelerle yapılan çaprazlamalar sonucu fenotipte 9:3:3:1 oranı bulunmuştur.

Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

Kısmi renk körlüğü X kromozomunda çekinik bir alel ile taşınır.

Kısmi renk körlüğü ile ilgili;

I. Erkek çocuklar kısmi renk körlüğü genini annesinden alır,

II. Anne renk körü ise bütün erkek çocuklar renk körü olur.

III. Anne renk körü, baba sağlıklı olduğu durumlarda kız çocuklar taşıyıcı olur.

IV. Taşıyıcı bir annenin sağlıklı erkek çocukları olabilir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

Soru 16: 20133

Fenotipi ABc olan canlının genotipi;

I. AA BB cc

II. Aa Bb cc

III. Aa bb cc

verilenlerden hangileri gibi olabilir?

 

Soru 17: 26306

İnsanlarda altı parmaklılık çekinik alel ile taşınan bir özelliktir.

Buna göre altı parmaklı bir çocuğun ebeveynlerinin genotipi aşağıda verilenlerden hangisi olamaz?

     ♀ Anne        ♂ Baba

Soru 18: 20124

Canlılarda bulunan karakterler ile ilgili;

I. Bazı karakterlerin oluşumu sadece genler tarafından kontrol edilir.

II. Bir insanda dış görünüşe yansıyan bazı karakterler çekinik alel ile kontrol edilebilir.

III. Bazı karakterler gen ve çevrenin ortak etkileşimi sonucu oluşur.

yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?

 

 

Soru 19: 26325

MM nn PP RR ss genotipli birey aşağıdakilerden hangisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle heterozigot genotipe sahip olur?

Soru 20: 26257

Bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtılabilen özelliklere “karakter” adı verilir. Bir karakterin her bir farklı tipine de “özellik” denir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilemez?

                 Karakter                                 Özellik     

Soru 21: 26241

Bu kromozoma sahip olan kraliçe arının yumurtasından gelişen erkek arının genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz?

Soru 22: 20112

I. Mayoz  sırasında gerçekleşen parça değişimi

II. Homolog kromozomların rastgele ve bağımsız kutuplara çekilmesi

III. Bir genin diziliminde meydana gelen ani değişmeler

Yukarıda verilen olaylardan hangileri genetik varyasyonlara neden olur?

 

Canlılarda homolog kromozomlar üzerinde bulunan alellerin özellikleri ile ilgili;

 I. Aleller, aynı genin farklı biçimleridir.

II. Homolog kromozomlar üzerinde farklı lokuslar üzerinde bulunur.

III. Homolog kromozomlar üzerinde karşılıklı lokuslar üzerinde bulunur.

IV. Diploit bir canlı bir karakter için iki alel taşır.

verilenlerden hangileri doğrudur?

Soru 24: 20125

Bir canlıda oluşabilecek gamet çeşidini;

I. Heterozigot karakter sayısı

II. Krossing over olayınının gerçekleşmesi

III. Homozigot karakterlerin bulunması

verilenlerden hangileri artırıcı yönde etkiler?

 

 

 

Soru 25: 20116

Ömer’in kan grubu O Rh+ tir. Ömer, biyoloji öğretmeninin istediği performans ödevini tamamlayarak aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır.

I. Kız kardeşim A Rh- kan grubundandır.

II. Erkek kardeşim AB Rh+ kan grubundandır.

III. Annem AB Rh+, babam B Rh+ kan grubundandır.

Bu sonuçlardan hangileri kesinlikle yanlıştır?

Soru 26: 20130

Eşeyli üremenin görüldüğü bir popülasyonda A karakteri için üç farklı alel bulunduğuna göre (A1, A2 ve A3) popülasyonda bu alellerin oluşturacağı kaç farklı genotip ve fenotip çeşidi vardır?

(A1 geni, A2 genine; A2 geni, A3 genine baskındır.)

 

Soru 27: 26392

Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıl rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür.

Demirkırı iki bireyin çaprazlamasından oluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 28: 26344

Tavuk ve horozlarda gül ibiklilik (G) balta ibikliliğe (g), uzun bacak (U) kısa bacaklılığa (u) baskındır.

I. gül ibik-kısa bacaklı tavuk

II. gül ibik-uzun bacaklı horoz

III. balta ibik-kısabacaklı horoz

IV. balta ibik-uzun bacaklı tavuk

Buna göre verilen fenotiplerden hangisinin genotipi kesin olarak bilinemez?

Soru 29: 26312

Bezelyelerde uzun gövde kısa gövdeye baskındır. Uzun gövdeli bezelyeler diğer uzun gövdeli bezelyelerle çaprazlandığında 3:1 fenotip oranında F1 dölleri oluşmaktadır.

Buna göre yukarıda ifade edilen çaprazlama sonucunda oluşabilecek genotip oranları seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır?

 

Soru 30: 20134

B Rh- kan grubuna sahip bir kadın ile A Rh+ kan grubuna sahip bir erkeğin ilk çocukları O Rh- kan gruplu olmuştur.

Bu ailenin doğacak ikinci çocuklarının AB kan gruplu olma ve kan uyuşmazlığının görülme olasılığı nedir?

Soru 31: 26225

Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çevreyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fenotip yapıları farklılık gösterebilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumurta ikizlerinde bu farklılığa neden olamaz?

Soru 32: 26394

AabbddEeFf genotipine sahip bir canlıda aşağıda verilen gametlerden hangisi normal mayozla oluşamaz?

Soru 33: 26323

İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saça baskındır.

Heterozigot koyu tenli ve kıvırcık saçlı iki bireyin evliliğinden meydana gelen çocukların bu özellikler bakımından fenotip oranı nedir?

Soru 34: 26328

Bezelyelerde sarı tohum yeşil tohuma, yuvarlak tohum buruşuk tohuma baskındır.

Homozigot sarı-yuvarlak tohumla, yeşil-buruşuk tohumlu iki bitki çaprazlandığında;

I. sarı-yuvarlak,

II. sarı-buruşuk,

III. yeşil-yuvarlak,

IV. yeşil-buruşuk,

verilenlerden hangileri F1 dölünde görülmez?

Soru 35: 26694

Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin kan grubu kesinlikle B’dir?

Soru 36: 21209

A b D genotipine sahip bir gamet oluşumuna neden olan eşey ana hücresinin genotipi

I. AA BB DD

II. Aa Bb Dd

III. aa bb DD

verilenlerden hangileri olamaz?

Soru 37: 26333

Buna göre annenin fenotipi ve genotipi verilenlerden hangileri olabilir?

Soru 38: 21208

“İnsanlarda beyin hücrelerindeki lipitlerin yıkımı ve yenilenmesini sağlayan bir enzimin eksikliğinde Tay Sachs hastalığı ortaya çıkar. Bu hastalık felç ve erken yaşta ölüme neden olur. Tay Sachs hastalığının nedeni otozomal kromozomlarda çekinik olarak etkisini gösteren bir gendir.”

Bu hastalık bakımından heterozigot genotipli bir çiftin Tay Sachs hastası çocuğunun ve taşıyıcı çocuğunun olma olasılığı nedir?
       

      Hasta olma olasılıkları         Taşıyıcı olma olasılıkları

Soru 39: 26736

Bu bölgelerle ilgili,

I. a bölgesindeki aleller birbirinin homoloğudur.

II. b bölgesinde renk körlüğü, hemofili alelleri bulunabilir.

III. c bölgesindeki aleller babadan sadece erkek çocuklarına aktarılır.

verilenlerden hangileri doğrudur?

Soru 40: 20120
Soru 41: 26352

Bezelyelerde mor çiçek (M) beyaz çiçeğe (m), sarı tohum (S), yeşil tohuma (s), yuvarlak tohum (Y), buruşuk tohuma (y) baskındır.

Üç karakter açısından homozigot olan farklı iki bezelye çaprazlandığında F1 dölünün fenotipi dişi ebeveyn ile aynı oluyor.

Buna göre çaprazlanan bireylerin ve F1’in genotipi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

          Dişi                Erkek               F1   

Soru 42: 26399

AaBbCCee genotipine sahip eşey ana hücresinin tüm karakterler açısından çekinik bir gamet oluşturma ihtimali kaçtır?

Soru 43: 26777

Buna göre bu özellik aşağıdakilerden hangisiyle aktarılamaz?

Soru 44: 26397

İnsanda MN kan grubundan sorumlu genlerde eş baskınlık görülür.

I. MM x MM

II. NN x NN

III. MN x MN

IV. MN x MM

V. NN x MN

Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinde eş baskın fenotipin görülme oranı %50 olur?

Soru 45: 26731

A ve B antijenlerinden sadece bir tanesini bulunduran ebeveynlerin evliliğinden doğan kız çocuğu babasına kan veremiyor fakat annesine kan verbiliyor, erkek çocuğu ise tüm aile fertlerine kan veriyor, ancak aile fertlerinden kan alamıyor.

Buna göre aile fertlerinin kan grubu genotipleri hangisi olabilir?

            Kız            Erkek           Baba          Anne     

Soru 46: 26389

İnsanda M ve N kan grubunda M aleli N’ye; A, B ve O kan gruplarında ise A aleli B’ye eş baskındır.

ABMN genotipli bir dişiyle BBMM genotipli erkeğin evliliğinden A ve N kan grubu fenotipli birey meydana gelme olasılığı nedir?

Soru 47: 26387

Bezelyelerde yuvarlak tohum şekli (Y) buruşuk tohum şekline (y) tam baskındır. Genotipi bilinmeyen iki yuvarlak tohumlu bezelyenin her biri buruşuk tohumlu bezelyeyle çaprazlanıyor.

I. Çaprazlamada %100 olasılıkla heterozigot yuvarlak tohum

II. Çaprazlamada %50 olasılıkla heterozigot yuvarlak, % 50 olasılıkla buruşuk tohumlu F1’ler oluşuyor.

Buna göre I. ve II. çaprazlamalardaki genotipi bilinmeyen atalar aşağıda verilenlerden hangileri olabilir?

                 I                    II      

Soru 48: 26739

Buna göre yukarıda verilen soy ağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde bu hastalık görülebilir?

(Hemofili  X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir alel ile belirlenir.)

Soru 49: 26396

Farelerde kürk rengi çok alellilik ile kalıtılan bir karakterdir. Alellerin baskınlık ilişkisi ise şu şekildedir;

F (Siyah) > Fb (beyaz) > Fg (Gri) > Fa (Albino)

Buna göre bu farelerde gözlenebilecek fenotip sayısı (X) ve genotip sayısı (Y) aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

            X                  Y    

Soru 50: 26267

Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıtımından sorumlu aleller iki harf ile gösterilir.

Buna göre,

I. Baskın alel büyük harfle gösterilir.

II. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden farklıysa heterozigottur.

III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 İnsanlarda kısmi renk körlüğü X kromozomunda çekinik bir alel ile taşınır. 

Buna göre kısmi renk körlüğü hastalığı ile ilgili;

I. Kısmi renk körü olan bir erkek çocuğun annesi kısmi renk körüdür.

II. Kısmi renk körlüğü alelini taşıyan sağlıklı bir annenin kız çocukları da taşıyıcı olur.

III. Kısmi renk körü olan bir kız çocuğun babası da kısmi renk körüdür.

verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Soru 52: 26393

İki karakter açısından heterozigot iki bireyin çaprazlanması sonucu baskın fenotipli yavruların oluşma ihtimali kaçtır? (Genler bağımsızdır)

Soru 53: 26745

Renk körü bir anne ile normal görüşlü bir babanın çocukları ile ilgili seçeneklerden hangisi söylenebilir?

(Renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan çekinik alel ile belirlenir.)

Soru 54: 20136

Canlılarda bulunan kromozomlar ve kromozomlar üzerinde bulunan alellerle ile ilgili;

I. Aynı kromozom üzerinde bulunan aleller bağlı, farklı kromozom üzerinde bulunan aleller ise bağımsızdır.

II. Vücut hücrelerinde iki tane, eşey hücrelerinde ise bir tane eşey kromozomu (gonozom) bulunur.

III. Diploit hücrelerde bulunan gonozom çeşidi, bazı canlılarda tek çeşit olabilirken bazılarında iki çeşit olabilir.

IV. Diploit kromozomlu canlıların vücut hücrelerindeki otozom sayısı, eşey hücrelerindekinin iki katıdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

 

Soru 55: 26771

Y kromozomunda taşınan özelliklerin kalıtımı ile ilgili olarak;

I. Dişilerde ortaya çıkma olasılığı yoktur.

II. Özelliğe sahip erkek birey,  bütün erkek çocuklarına bu özelliğin ortaya çıkmasına neden olan aleli aktarır.

III. Bir erkeğin genotipinde bu özelliği belirleyen alel sayısı ikidir.

verilen açıklamalardan hangisi söylenemez?

Soru 56: 26317

Buna göre verilen Punnett karesinde numaralı bireylerin fenotipi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 57: 26320

İnsanlarda ayrık kulak memesi, yapışık kulak memesine baskındır.

Heterozigot ayrık kulaklı iki bireyin evliliğinden meydana gelen çocukların, ayrık kulak memesi olan kız çocuğu olma olasılığı kaçtır?

Soru 58: 26742

Buna göre numaralanmış ailelerin hangilerinde doğan erkek çocukların renk körü olma olasılığı 1/2’dir?

(Renk körlüğü X kromozomunda çekinik alel ile taşınır.)

Soru 59: 20137

İnsanlarda X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir alel ile ortaya çıkan kalıtsal bir özellikle ilgili;

I. Bu aleli tek başına bulunduran erkek birey, fenotipinde bu özelliği her zaman gösterir.

II. Bu aleli tek başına bulunduran dişi birey, fenotipinde bu özelliği her zaman gösterir.

III. Bu özelliğin erkeklerde ortaya çıkma olasılığı dişilere göre daha yüksektir.

ifadelerden hangileri doğrudur?

 

 

Soru 60: 26356

Kedilerde kısa kıllılık (T) uzun kıllılığa (t) baskındır. Kıl uzunlukları farklı olduğu bilinen iki kedinin çiftleşmesi sonucu oluşan  F1  kuşağının tamamı kısa kıllıdır.

Buna göre, F1 dölünün kendileştirilmesiyle oluşacak F2 dölünün fenotip ve genotip oranını bulmak için çizilecek punnett karesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 61: 26755

Hemofili geni bakımından taşıyıcı bir anne ile sağlam bir babanın çocuklarının genotipini bulmak için oluşturacak punnett karesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 62: 20129

İnsanlarda ABO kan grubu sistemi ile ilgili olarak;

I. Otozomal olarak aktarılır.

II. Çok alellilik ve eş baskınlık görülür.

III. Genotip çeşidi, fenotip çeşidine eşittir.

yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 

Soru 63: 26232

Genotipi bilinmeyen bir hücreden ABc genotipli gamet oluşmuştur.

I. AABbcc

II. AaBBcc

III. aaBBCc

Buna göre gamet ana hücresinin genotipi yukarıda verilenlerden hangileri olabilir?

Soru 64: 26391

Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır.

I. siyah-kısa tüy

II. siyah - uzun tüy

III. beyaz - kısa tüy

IV. beyaz - uzun tüy

Buna göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin genotipini öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalardan hangilerinin yapılması gerekir?

Soru 65: 26749

Yukarıdaki soy ağacında  X kromozomu üzerinden taşınan çekinik bir genin neden olduğu hastalığa sahip bireyler taralı olarak gösterilmiştir.

Buna göre numaralanmış bireylerden hangisi bu geni taşımaz?

Soru 66: 26710

AB kan gruplu bir kadın ile O kan grubuna sahip bir erkeğin A kan grubuna sahip kız çocuklarının olma ihtimali kaçtır?

Soru 67: 20115

I. Krossing over

II. Tam baskınlık

III. Eş baskınlık

IV. Bağımsız dağılım

yukarıda verilenlerden hangileri Mendel’in ilkelerinde yer almaz?

 

Soru 68: 26759

Soy ağacında X kromozomunda çekinik bir alel ile ortaya çıkan hastalığa sahip bireyler içi taralı gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 69: 20114

AaKkDdEeXRXr genotipli bireyde AKD alelleri bağlı olup diğerleri bağımsızdır.

Bu birey bu karakterler açısından kaç çeşit gamet oluşturabilir? (Krossing over gerçekleşmemiştir.)

 

 

Soru 70: 26717

Yukarıdaki tabloda verilen I, II ve III numaralı boşluklara gelecek ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

          I                         II                           II      

Soru 71: 26700

Buna göre içi taralı bireyin annesi ile aynı genotipte olma ihtimali nedir?

Soru 72: 21210

Renk körü olmayan anne ile babanın renk körü çocukları doğduğuna göre;

I. Kız çocuklarında renk körü hastalığı görülmez.
II. Anne taşıyıcıdır.
III. Renk körü erkek çocuklarının olma olasılığı ¾’ tür.

yorumlarından hangileri yapılamaz?

Soru 73: 26695

Buna göre verilen bireylerin hangilerinin evlenmesi sonucu kan uyuşmazlığı görülebilir?

Soru 74: 20138

Bir kız çocuğunun fenotipinde görülen bir özellik ebeveynlerinin fenotipinde görülmüyorsa bu özelliğin ortaya çıkmasını sağlayan alel için;

I. Otozom kromozomlarda taşınan çekiniktir.

II. Otozom kromozomlarda taşınan baskındır.

III. X kromozomunda taşınan çekiniktir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

 

 

Soru 75: 26228

Kalıtımın genel esasları düşünüldüğünde insan için;

I. Otozomal özelliklerin dişi ve erkeklerde ortaya çıkma olasılığı eşittir.

II. X'e bağlı çekinik özelliklerin dişilerde ortaya çıkma olasılığı erkeklerden yüksektir.

III. Heterozigot sayısı fazla olan bireylerde mayozla üretilen gamet çeşitliliği fazladır.

verilen yorumlardan hangileri yapılamaz?

 

Soru 76: 20118

Heterozigot genotipe sahip mor çiçekli ve uzun boylu iki bezelye bitkisi çaprazlandığında hem mor çiçekli ve uzun boylu hem de mor çiçekli ve kısa boylu bitkilerin oluşması

I. Baskınlık ilkesi

II. Bağımsız açılım ilkesi

III. Benzerlik ilkesi

yukarıda verilen Mendel ilkelerinden hangileri ile açıklanabilir?

 

 

Soru 77: 26707

Şekildeki 4 farklı kan serumdan alınan örneklerdeki antikor çeşidi sayısı 1 > 4 > 2 > 3 olduğuna göre deney tüplerindeki antijenler hangisi olabilir?

              1                      2                      3                      4      

Ayrık kulak memesi fenotipindeki bir adam ile ayrık kulak memesi fenotipindeki bir kadının ilk çocukları yapışık kulak memesi fenotipine sahip bir dişidir.

Buna göre;

I. Fenotipik farklılığın nedeni tek bir genin iki aleli olmasıdır.

II. Yapışık kulak memesi fenotipi X bağlantılı çekinik bir alel tarafından ortaya çıkar.

III. Yapışık kulak memesi fenotipini ortaya çıkaran alel baskındır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 79: 26725

İnsanda ABO kan grubu sistemi açısından kaç çeşit genotip vardır?

Soru 80: 20119

I. Albinoluk

II. Akdeniz ateşi

III. Akdeniz anemisi

IV. Kan uyuşmazlığı

yukarıda verilen hastalıklardan hangileri akraba evliliklerinde daha sık görülmektedir?