Osmanlı şehrinin merkezinde bir Ulu Cami bulunur ve şehir onun etrafında genişlerdi. İslam’daki mahremlik anlayışı gereğince şehir, iskan ve ticaret bölgeleri olarak ikiye ayrılırdı. Şehrin ticaret yapılan bölgesinde müslümanlar gayrimüslimlerle bir arada bulunur ve alışveriş yapabilirlerdi. Ancak ikamet edilen bölgelerde Müslüman mahalleleri ile gayrimüslim mahalleleri birbirinden ayrılırdı. Mahalleler bir mescid, kilise ya da sinagogun etrafında gelişirdi.

Yukarıdaki paragraftan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkili olan ahiler ticaretle uğraşmalarının yanında Osmanlıda müesseslerin oluşmasında da etkili olmuşlardır. Ayrıca demircilik ve dericilik meslekleriyle de uğraşarak gaza faaliyetleri yürüten askerlere savaş aletleri üretmişlerdir.

Verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

I. Beyazid Amasya’daki şehzadeliği sırasında hat sanatının en önemli isimlerinden olan Şeyh Hamdullah ile karşılaşmıştır. Şeyh Hamdullah’tan hat dersleri alarak onu onurlandırmış ve teşvik etmiştir. Şeyh Hamdullah çalışmalarını hızlandırmış ve “Kıbletü’l-Küttab” (Hattatların yöneldiği tarz sahibi) olarak anılmıştır.

Bu bilgilere dayanılarak;
I. Osmanlı yöneticileri sanata ve sanatçıya önem vermişlerdir.
II. Sanatsal yetenekler desteklendiğinde olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır.
III. Şeyh Hamdullah kendisinden sonraki sanatçılara ilham kaynağı olmuştur.
yargılarından hangileri söylenebilir?

 

XVI. yüzyıl başlarında Türk kumaşçılığı ve kadifeciliği Avrupa ve Akdeniz ülkelerini etkileyecek kadar gelişmiştir. İstanbul ve Bursa’da dokunan bu kumaşlar yüksek fiyatlara satıldığından bu alandaki faaliyetler gelişerek devam etmiştir.

Bu bilgilere göre Türk dokumacılığı ile ilgili;
I. XVI. yüzyıl başlarında Osmanlıda dokumacılık ileri sevilere ulaşmıştır.
II. XVI. yüzyılda  sadece Bursa ve İstanbul’da dokumacılık gelişmiştir.
III. Avrupa'da dokuma ürünleri Türk kumaşçılığı ve kadifeciliğinden geri kalmıştır.
gibi yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

 

İki temel kısımdan meydana gelen Osmanlı şehirleri özgün bir kimliği ifade ediyordu. Toplumsal ve ticari faaliyetler bir tarafta gerçekleştirilirken diğer tarafta ise ibadethaneler etrafında şekillenmiş mahalleler vardı. Mahalle Osmanlı şehir kültüründeki en önemli birimdi. Mahalle kuralları kendiliğinden öğrenilir ve benimsenirdi. Ayrıca mahalle kültürü insanların kimlik kazanmasında etkiliydi.

Bu bilgiler dikkate alındığında;
I. Osmanlı şehirleri mahallelerle bütünleşmiştir.
II. İki ana bölümden oluşan şehirlerde ibadethaneler önemli bir yer tutmaktadır.
III. Örgün eğitim kurumlarında mahalle kültürü öğretilmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde görülen el sanatlarından biri değildir?

 

Osmanlı Devleti; çeşitli etnik ve dinî kökenden tebaanın ticari, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerini sürdürdüğü bir devlettir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır?

 

KONTROL ET