Soru: 7540

Anadolu'ya yapılan akınlar sonucunda ele geçirilen bölgeler Türk devlet geleneğine uyularak komutanlar arasında paylaştırılıyordu. Önceleri Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kendi bölgelerini yöneten bu komutanlar daha sonra bağımsızlıklarını ilan ediyorlardı. Böylece Anadolu'da ilk Türk devletleri ve beylikleri kurulmaya başlamıştı.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Anadolu'nun Türkleşip - İslamlaşması uzun zaman almıştır.
B) Fethedilen topraklar Selçuklu komutanları arasında paylaşılmıştır.
C) Türk yönetim anlayışında devlet geleneği önemlidir.
D) Anadolu'nun fethinde Türk komutanlarının önemli bir rolü vardır.
E) Anadolu'daki İlk Türk devletleri ve beylikleri Selçuklu komutanları tarafından kurulmuştur.
CEVAP: