Soru: 25645

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1596 yılında yapılan Haçova Savaşı’ndan sonra Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşma ile;

I. Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı’da kalacak,

II. Avusturya; Osmanlı Devleti’ne bir defaya mahsus savaş tazminatı ödeyecek,

III. Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak

maddelerine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Haçova Savaşı'nı Avusturya kazanmıştır.
B) Osmanlı Devleti'nin ekonomisi zayıflamıştır.
C) Avusturya’nın sınırları genişletilmiştir.
D) Mütekabiliyet esası uygulanmıştır.
E) Osmanlı ordusunda bozulma yaşanmıştır.