Soru: 7717

Osmanlı Devleti’nde toplum, yönetenler ve yönetilenler olarak iki gruba ayrılmıştı. Bunlardan ilki ‘’askerî’’ olarak adlandırılan, padişahın kendilerine yetki tanıdığı yöneten sınıfıydı. Diğeri ise devlet yönetimine katılmayan, farklı dil, din ve ırka mensup gruplardan oluşan yönetilen sınıfıydı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yönetilen (reaya) sınıfının bir görevidir?

A) Yargı işleriyle ilgilenmek
B) Eğitim işleriyle ilgilenmek
C) Üretim yapmak
D) Din işleriyle ilgilenmek
E) Askerî işlerle ilgilenmek
CEVAP: