Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7288

Orta Asya Türk Devletlerinde, yazılı olmayan töre adlı hukuk kurallarına Hakan dahil olmak üzere herkes uymak zorundaydı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 2: 7289

I. Halkın huzur ve refahını sağlar.

II. Adaleti sağlar.

III. Ülkenin bayındırlığını sağlar.

IV. Güvenliği sağlar.

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk Türk devletlerinde hükümdarın görevlerindendir?

Soru 3: 7290

İlk Türk devletlerinde suç işleyen bir kişi en fazla 10 gün hapis cezası alırdı.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 7291
Aşağıdakilerden hangisi "atlı göçebeliğin" Türklere kazandırdığı davranışlardan değildir?
 
Soru 5: 7292

Türk devletlerinde hanedan üyesi prensler bulundukları bölgelerin yöneticisi durumunda olmuşlardır. Bu prensler burada serbest olurken dış ilişkilerde merkeze bağlı kalmışlardır.

Buna göre;

I. Federatif devlet anlayışı etkili olmuştur.

II. Ülke toprakları "hanedanın ortak malıdır" anlayışıyla hareket edilmiştir.

III. "Kut" anlayışı yıkılmıştır.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

Soru 6: 7293

Orta Asya Türk sanatında saray, tapınak, kale gibi yapılara rastlanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7: 7294

I. Mimari

II. Dokumacılık

III. Maden işlemeciliği

IV. Ahşap işlemeciliği

V. Minyatür

Yukarıdakilerden hangileri Uygurlara kadar Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleri döneminde gelişen sanat dallarındandır?

Soru 8: 7296

Avrupa Hun hükümdarı Uldız'ın kendisi ile barış görüşmesi yapmak için gönderilen Bizans'ın Trakya valisine "Ben güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her tarafı fethederim" demiştir.

Bu sözü dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 9: 7297

Avrupa Hun hükümdarı Attila, 452 yılında İtalya'ya bir sefer düzenlemiş, Romalılar, Attila'dan Roma'yı ve kendilerini bağışlamalarını istemişlerdir. Papanın ricası üzerine Attila Roma'yı işgal edecek güce sahip olmasına rağmen bunu yapmamış ve geri çekilmiştir.

Bu geri çekilmede;

I. Ordunun çok yorulduğunu düşünmesi,

II. Yönetimi oğulları arasında paylaştırmak,

III. Sasani Devleti üzerine sefere çıkmak istemesi,

IV. Batı Roma'nın gücünü kırdığına inanması,

V. Roma'nın Hristiyan dünyası için kutsal bir merkez olması

durumlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türklerin dinî inanışlarıyla ilgili değildir?