Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7302

Uygurlar;

I. Matbaayı Çinlilerden öğrenip geliştirmişlerdir.

II. Kendilerine özgü 18 harfli alfabeyi kullanmışlardır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 2: 7303

Uygurlar, Maniheizm dinini benimsedikten sonra hayat tarzlarında önemli değişiklikler olmuştur. Ancak Uygurlar millî benliklerini korumaya da gayret göstermişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtı olarak gösterilebilir? 

Soru 3: 7304

İlk Türk devletlerinde töre, yöneten ve yönetilenlerin üzerinde herkesin uymasının zorunlu olduğu sözlü hukuk kurallarıdır. 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 4: 7306

Kök Türk hükümdarı Mukan Kağan döneminde Kırgızlar egemenlik altına alınmış, kızını Çin hükümdarı ile evlendirmiş ve Çin vergiye bağlanmıştır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 5: 7307

İlk Türk devletleri 12 Hayvanlı Türk Takvimi'ni kullanmışlar ve her yıla bir hayvan ismi vermişlerdir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 6: 7308

İlk Türk devletleriyle ilgili bilgilerin daha çok Çin yıllıklarından öğrenilmesinin nedeni olarak;

I. Türklerin Türklerin cihan hakimiyeti anlayışı,

II. Çinlilerin komşu devletlerle ilgili kayıt tutmaları,

III. Türklerin göçebe hayatı sürmeleri

özelliklerinden hangileri gösterilebilir?

Soru 7: 7316

Orun ve Ülüş

İlk Türk devletlerinde yapılan kurultayda boy beyleri belli bir protokole göre otururlardı. Boy beylerinin oturacakları yere orun denilirdi. Bir boy beyinin oturacağı yer, onun elde ettiği başarılar ve gösterdiği kahramanlıklara göre belirlenirdi. Bunun yanı sıra boylardaki alp sayısı da beyin önem derecesini yükseltirdi. Boyların kurultayda yiyecekten alacağı paya veya hisseye ülüş denilirdi. Bir boyun ülüş hakkı o boyun başarısıyla artar, başarısızlığıyla da azalabilirdi.

Metne göre, orun ve ülüş uygulamalarının devlet yönetimi açısından yeri ve önemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 8: 7318

ORHUN KİTABELERİ’NDEN

Bilge Kağan:  “Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye gece uyumadım, gündüz oturmadım. Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Dört bir tarafa ordu sevk ettim. Devletimi değerli kıldım.” dedi.

Bilge Kağan’ın söylediklerinden yola çıkarak Türk hükümdarının başlıca görevleri arasında hangisi söylenemez?

Soru 9: 7320

TÖRE VE TÜRKLER

Türklerin töreye çok büyük önem verdiği; “İl (devlet) gider, töre kalır.” atasözünden de anlaşılmaktadır. Altay Türk atasözünde; “İnsan Tanrısız, kürk yakasız, millet yasasız olmaz.” denilmiştir. Orhun Yazıtlarında geçen; “Töre gereğince amcam tahta oturdu.”, “Ey Türk bodunu, devletini ve töreni kim bozabilir?” ve “O (İlteriş) atalarının töresine göre bodunu teşkilatlandırdı.” gibi sözler, törenin hem toplum hem de devlet açısından önemini göstermektedir.

Buna göre, Türk töresi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Türk adına, gerek kaynaklarda gerekse araştırmalarda çeşitli anlamlar verilmiştir. Türk adı; Çin kaynaklarına göre ………...……., Kaşgarlı Mahmut’a göre …......…….., Ziya Gökalp’e göre ……………….. anlamına gelmektedir.

Verilen ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?