Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7331

İlk Türk devletlerinde hukukun temelini,töre denilen ve kaynağını geleneklerden alan sözlü kurallar oluştururdu.

Törenin oluşumunda;

I. Kut anlayışı ile kağanlar tarafından konulan kurallar,

II. Kurultaylarda alınan kararlar,

III. Toplum içinde var olan gelenek ve görenekler

etkenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 2: 7332

Orhun Yazıtları’na göre dünya hâkimiyeti, Tanrı tarafından Türk kağanlarına bir görev olarak verilmiştir. Bilge Kağan, yazıtında âdeta dünya hâkimiyetini gerçekleştirmiş bir hükümdar gibi konuşmaktadır.

Orhun Yazıtları’nda geçen aşağıdaki ifadelerden hangisi bu durumu doğrular niteliktedir?

Soru 3: 7333

Orhun Yazıtları'nda geçen Türk devletlerindeki egemenlik anlayışı ve  hükümdarların görevleri dikkate alındığında;

I. Türk kağanları cihan hakimiyeti anlayışına sahiptir.

II. Türk kağanlarının görevleri arasında Türk soyundan olan bütün toplulukları bir bayrak altında toplamak, birlik ve beraberliği sağlamak vardır.

III. İlk Türk devletlerindeki egemenlik anlayışının kaynağı ilahîdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 4: 7334

Orta Asya’da araştırma yapan bir tarihçi, Uygurlar Dönemi’ne ait saban, tapınak, kira sözleşmesi ve minyatür ile birlikte Çin ipeklerinin bulunduğu bilgisine ulaşmıştır.

Bu tarihçinin ulaştığı bilgilerden yola çıkarak Uygurlar hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 5: 7340

I. Türk adı tarihte ilk kez Çin yıllıklarında geçmiştir.

II. Coğrafî bir yer adı olarak Türkiye  tabiri ilk kez Kök Türkler zamanında Bizans tarafından bugünkü Türkistan için kullanılmıştır.

III. Bir millet adı olarak Türk ifadesi kendi kaynaklarımızda ilk kez Kök Türk yazıtlarında (Orhun Abideleri) geçmektedir.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında Türklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 6: 22917

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleri;

I. Çin,

II. Sasani,

III. Bizans

devletlerinden hangileriyle ilişki kurmuştur?

Soru 7: 22918

Aşağıdakilerden hangisi kurultay ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Soru 8: 22919

Mao-dun gelişmiş Çin medeniyetine karşı millî bir siyaset izlemişti. Buna göre Hun Devleti, savaş gücü ile Çin’i baskı altına alacak, devletin ve halkın ihtiyaçlarını vergi veya ticaret yoluyla Çin’den sağlayacaktı. Mao-dun’un, Çin’e karşı izlediği bu politikanın içinde Çin ülkesini ele geçirmek ve onu idare etmek gibi bir düşünce bulunmuyordu.

Buna göre Mao-dun Dönemi’nde Çin’e karşı izlenen siyaset ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 9: 22920

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

Soru 10: 22921

Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletleri’nde toplumun sosyal yapısı birbirine sıkı sıkıya bağlı olan unsurlardan meydana gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?