Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22922

Törenin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

Soru 2: 22923

Hazar ülkesi; VII. yüzyıldan itibaren ulaşımın hızlandığı, mal değişiminin arttığı, Doğulu ve Batılı milletlerden kitleler hâlinde ticaret ve sanatla uğraşan insanların kaynaştığı bir yer hâline gelmiştir.

Buna göre Hazar ülkesi ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 3: 22924

Coğrafi konumu nedeniyle Orta Asya’da dönem dönem şiddetli kuraklıklar yaşanmıştır. Bu da bazı bölgelerde hem kıtlığın yaşanmasına hem de salgın hastalıkların görülmesine neden olmuştur. Kıtlığın yaşandığı yerlerde geçimini hayvancılıktan sağlayan Türkler, hayvanları için yeterli otlak bulamamıştır.

Buna göre;

I. Başka bölgelere göç edilmesi,

II. Nüfus artışının olması,

III. Yerleşik hayata geçilmesi

durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 4: 25454

Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır.

Etkileri yüzyıllarca sürecek olan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 25458

Türkler siyasi, ekonomik ve coğrafi nedenlerle Orta Asya’dan göç etmek zorunda kalmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin sonuçlarından biri değildir?

Soru 6: 25464

Kavimler Göçü sonucunda;

• Türk kavimlerinin baskısından kaçan Germen kavimleri Avrupa’nın değişik yerlerine yerleşmişlerdir.

Germen kavimlerinin saldırısı sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.

Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılmıştır.

Buna göre Avrupa’da;

I. Etnik,

II. Siyasi,

III. Dinî,

IV. Hukuki

yapılarından hangilerinin değiştiği söylenemez?

Soru 7: 25468

Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da;

Avrupa’nın bugünkü temellerinin atılması,

Feodalite rejiminin ortaya çıkması,

Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması

meydana gelen bu gelişmelerin Avrupa’da hangi alanla ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 8: 25474

Kavimler Göçü sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış, Avrupa’da bugünkü milletler sistemi oluşmaya başlamıştır. Ayrıca Balkanlarda Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.

Buna göre Kavimler Göçü’nün sonuçları ile ilgili;

I. Avrupa’nın siyasi yapısı değişmiştir,

II. Kilisenin Avrupa’daki etkinliği azalmıştır,

III. Avrupa’da Türk devleti kurulmuştur

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 9: 25484

Orta Asya’nın sert karasal bir iklime sahip olması, topraklarının verimsiz olması ve bölgede sulama imkânının bulunmaması, Türklerin hayvancılıkla uğraşmasına neden olmuştur. Bu iklim koşulları bölgeden göç etmelerinin de nedenlerinden biridir.

Bu bilgilere göre;

I. Coğrafi koşullar ekonomik uğraşlar üzerinde etkilidir.

II. Ekonomik uğraşlar toplumların yaşam biçimiyle doğrudan ilişkilidir.

III. Siyasi otorite ekonomik faaliyetleri ve yaşam biçimini belirlemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 10: 25540

Günümüz Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi olarak MÖ. 209’da ilk düzenli ordunun kuruluşunun kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?