Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25616

Türk tarihine ait bazı bilgiler şunlardır:

I. Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir.

II. Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurmuşlardır.

III. Orhun Yazıtları bu dönemin eserleridir.

Yukarıda verilenlerden hangilerinin Asya Hun Devleti’ne ait olduğu söylenebilir?

Soru 2: 25617

Eski Türk devletlerinde, devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Kut denilen bu yetki kan yoluyla hükümdardan oğullarına geçerdi.

Bu durum;

I. Halkın hükümdara bağlılığının artması,

II. Hükümdarın oğullarının taht mücadelesine girişmesi,

III. Merkezî otoritenin güçlenmesi

sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?

Soru 3: 25619

İslamiyet öncesi Türk Devletleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 4: 25620

Kök Türklerin;

I. Kendilerine özgü alfabe kullanmaları,

II. Devletlerinin adında ilk kez Türk adını kullanmaları,

III. Akhunlara karşı Sasanilerle işbirliği yapmaları

özelliklerinden hangileri millî bir anlayışa sahip olduklarını göstermektedir?

Soru 5: 25767

Çin’den Avrupa’ya dek uzanan İpek Yolu’nu ele geçiren devletler büyük ekonomik güce sahip oluyor ve diğer devletleri egemenlikleri altına almaları kolaylaşıyordu.

Bu durumun Orta Asya’da aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söylenebilir?

Soru 6: 25851

Türklerin anayurdu olan Orta Asya, geniş bozkırların ve çöllerin bulunduğu bir bölgedir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Orta Asya’da kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kuraktır.

Bu durumun;

I. Kolonicilik,

II. Hayvancılık,

III. Kürk ticareti

faaliyetlerinden hangilerinin yaygınlık kazanmasına yol açtığı söylenebilir?

Soru 7: 25904

"Türk’’ adından ilk olarak aşağıdaki metinlerden hangisinde bahsedilmiştir?

Soru 8: 25945

İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinin ikiye bölünmesi, aşağıdaki uygulamalardan hangisinin bir sonucudur?

Soru 9: 25959

Eski Türk veraset anlayışına göre ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış ve aileye mensup her erkeğe hükümdar olma yolu açılmıştır.

Bu uygulamanın;

I. Merkezî otoritenin zayıflamasına,

II. Taht kavgalarının görülmesine,

III. Devletlerin kısa ömürlü olmasına

durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?

Soru 10: 25971

I. Toy,

II. Kengeş,

III. Kurultay

Eski Türklerde "meclis" için yukarıdaki isimlerden hangileri kullanılmıştır?