Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25984

Uygur metinlerinde "güç, kuvvet" anlamına gelen Türk kelimesi Çin kaynaklarında "miğfer" anlamında kullanılmıştır.

Bu farklılığın ortaya çıkması Türklerin;

I. Toplumlar üzerindeki etkileri,

II. Çok yönlü bir millet olmaları,

III. Geniş alanlara yayılmaları

özelliklerinden hangileri ile ilgilidir?

Soru 2: 25992

I. Türk kelimesini ilk kez devlet adında kullanan Kök Türklerdir.

II. Türkiye adı coğrafi bir bölge olarak Bizans kaynaklarında kullanılmıştır.

III. Ziya Gökalp’e göre Türk adı; töreli, kanun, nizam sahibi demektir.

IV. Türk kelimesi Dîvân-ü Lügâti’t-Türk’te olgunluk çağı demektir.

V. Türkiye adı ilk kez Malazgirt Savaşı sonrasında kullanılmıştır.

Türk adının anlamı ve Türkiye ifadesi ile ilgili numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3: 26000

Toprak yani ülke, Orta Asya’da yaşayan Türklerde yurt olarak isimlendirilmiştir. Yurt, hükümdarın şahsi malı değildir. Göçebe toplumların özelliği olarak Türkler, ancak hür ve müstakil yaşayabildiği toprağı ülke olarak görmüşlerdir. Müstakil yaşayamadıkları toprağı da kolayca terk edebilmişlerdir.

Yalnız bu bilgilere dayanarak, Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 4: 26012

Asya Hun İmparatoru Mete, devletin iç politikasını; halkın refah, huzur ve barış içerisinde yaşatılması ve ekonomik seviyesinin yükseltilmesi, ayrıca törenin halka adil bir şekilde uygulanması olarak belirlemiştir. Bu politika, günümüze kadar bütün Türk devletlerinde temel politika olarak uygulanmıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda;

I. Türk devletlerinde sosyal devlet anlayışı hâkim olmuştur.

II. Türk devlet geleneği tarihsel devamlılığa sahiptir.

III. Türkler, merkezî devlet örgütlenmesine önem vermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5: 26025

Eski Türklerde kadının toplumda önemli bir yeri vardı.

Aşağıdakilerden hangisi kadınların siyasi yetkiye sahip olduğunu gösterir?

Soru 6: 26034

Türkler 630’da Çinlilerle yaptıkları savaşta yenilince Doğu Kök Türk Devleti yıkıldı. Binlerce Türk Çinlilere esir düştü. Kürşad, otuz dokuz arkadaşıyla birlikte ihtilal yapmaya karar verdi. Komitede alınan karara göre Çin İmparatoru rehin alınacak, imparatorun hayatına karşılık Çin sarayında bulunan yeğeni kurtarılacaktı. Ardından Ötüken’e gidilecek ve bir devlet kurulacaktı.

Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?