Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7377

Emevi halifesi Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid'i kendi yerine veliaht tayin etmiş, böylece Emevi hanedanlığının iktidarda kalmasını sağlamıştır.

Bu bilgilerden hareketle Emeviler dönemiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 2: 7378
Emeviler döneminde Yezid ve Hz. Hüseyin taraftarları arasında yaşanan Kerbelâ Olayı'nın İslam dünyası üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
 
Soru 3: 7379

Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti'nin yıkılmasının sebepleri arasında gösterilemez?

Soru 4: 7380

Müslümanların Avrupa'da ilerleyişinin durması açısından dönüm noktası olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 7381

Abbasi Halifesi Harun Reşit döneminde,

- Tercüme odalarının açılması

- Antik Çağ eserlerinin Arapçaya çevrilmesi

- Bilim adamlarına maddi destek sağlanması

gelişmelerine bakılarak;

I. Kültürel çalışmalara önem verilmiştir.

II. Kültür emperyalizmi yapılmıştır.

III. Dogmatik düşünce ön planda tutulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 6: 7382
Emevi Devleti'nde ekonomi alanında önemli bir gelişme olan altın (dinar), gümüş (dirhem) adı ile ilk paranın bastırılması aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?
 
Soru 7: 7383

Abbasiler döneminde meydana gelen;

I. Türklere ve İranlılara devlet kademelerinde görev verilmesi,

II. Bilimsel çalışmalara önem verilmesi,

III. Arap olanların üstünlüğü anlayışının terk edilmesi

gelişmelerinden hangileri mevali politikasından vazgeçildiğinin göstergesidir?

Soru 8: 7384

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde Endülüs Emevi Devleti'nin kurucusu ve başkenti doğru olarak verilmiştir?

Soru 9: 7386

Abbasi Devleti'nde merkezî otoritenin zayıflaması ile Mısır'da ortaya çıkan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Abbasiler döneminde hoşgörülü bir politika izlendiğinin göstergesidir?