Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7388

Emeviler döneminde;

I. İlk Arap parasının bastırılması,

II. Mevali politikasının uygulanması,

III. Arapçanın resmî dil ilan edilmesi

durumlarına bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 2: 7389

Avrupa'da yüzlerce yıl ders kitabı olarak okutulan El-Kanun Fi't-Tıb adlı eseri yazan Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: 7390

Bütün devletlerin üstünde olgun devlet olduğunu belirterek günümüz Birleşmiş Milletler Örgütü'nü ilk dile getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 7391

- 1058-1111 yılları arasında yaşamıştır.

- Nizamiye medresesinin baş müderrisliğini yapmıştır.

- En ünlü eseri "İhya'ü Ulümi'd-Din" dir.

- Şüphenin gerçeğe ulaşmanın tek yolu olduğunu savunmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen ünlü İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 7392

870-900 yılları arasında yaşamıştır. İslam dünyasında siyaset felsefesinden ilk bahseden filozoftur.

Mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo'dan sonra "2. Öğretmen" lakabıyla anılan bu İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 7393

İslam medeniyetinde gelişen bilim ve bilimsel anlayış, Avrupa’yı da etkilemiştir. Bu etkilenme; İslam fetihlerinin geniş alanlara yayılması, Antik Yunandan Arapçaya, Arapçadan da Latinceye yapılan tercümeler, Akdeniz’de kurulan ticari ve sosyal temaslar, İspanya’da gelişen bilim ve düşünce hareketleri ile Haçlı seferleri gibi gelişmeler sayesinde olmuştur.

Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 7: 7394

İslam Devletinde görülen;

- Savaşlarda elde edilen ganimetlerin beşte biri devlete bırakılırken geri kalanı askerler arasında paylaştırılmıştır.

- Hz. Ömer zamanında vergiler sistemli hale getirilmiş, gayrimüslimlere cizye vergisi getirilmiştir.

- Hz. Ömer zamanında fethedilen ülkeler idari yönden büyük illere ayrılmıştır.

Bu gelişmeler;

I. Askeri

II. İdari

III. Mali

alanlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir?

Soru 8: 7395

Durum 1. Cahiliye Devri’nde, Mekke'de günümüzdeki fuarlara benzeyen büyük panayırlar kurulurdu. Bu panayırlar ekonomik hayatta olduğu kadar sosyal hayatta da önemli yer tutar ve bu panayıra bütün kabileler katılırdı.

Durum 2. Olimpiyatlar ise, Yunan Uygarlığı’nda tanrılar adına düzenlenir ve bütün şehir halkı katılırdı.

Bu iki durumun ortak sonucu;

I. Kültürel birliğin sağlanması,

II. Askeri birliğin sağlanması,

III. Merkezi otoritenin sağlanması

olarak amaçlanan aşağıdaki seçeneklerin hangisidir?

Soru 9: 7396

I. Yönetimde dini kuralların uygulanması,

II. Müslümanlar arasında görüş ayrılıklarının yaşanması,

III. Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Emeviler Dönemi’ni Dört Halife Dönemi’nden ayıran özellikler arasında yer almaktadır?

Hz. Muhammed ve Dört Halife döneminde görülen;

- Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştır.

- Hz. Ömer döneminde ilk defa adalet teşkilatı kurularak mahkemelere kadılar tayin edildi.

- Hz. Ömer döneminde devlet gelirlerinin artması üzerine Beytü’l Mal (devlet hazinesi) kurulmuştur.

- Hz. Osman zamanında ilk deniz savaşı Bizans’a karşı yapılan Zatü’s Savari’dir.

gelişmeleri aşağıdaki hangi alanla ilgili bir örnek olamaz?