Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7398

- Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmiştir.

- Medine Sözleşmesi ile toplumsal barış hedeflenmiştir.

- İstanbul Müslümanlar tarafından ilk defa kuşatılmıştır.

- Beytü’l Hikme (Bilgelik evi) adlı bir araştırma ve eğitim kurumu kurulmuştur.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında İslam Tarihi ile ilgili olarak aşağıdaki dönemlerden hangisi ilişkilendirilemez?

Soru 2: 7399

I. Kadınlar yönetimde söz sahibidirler.

II. Bir erkek çok sayıda kadınla evlenebilir ve eşlerini kolayca boşayabilirdi.

III. Kadınlar çocuğu olduktan sonra aileye kabul edilirdi.

IV. Kadınlar, mirastan pay alamazlardı.

V. Kadınların toplum içerisinde değeri yoktu.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi Cahiliye Dönemi’nde görülen durumlardan biri değildir?

Soru 3: 7400

Hz. Muhammed Dönemi’nde Mekkeli putperestlerin Müslümanlara her geçen gün baskılarını arttırmaları üzerine Medine’ye göç edilmiştir. Bu göç olayına Hicret adı verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?

Soru 4: 7401

I. Emevilerin Avrupa’daki ilerlemeleri Puvatya Savaşı ile durdu.

II. İslam dünyasında ilk ayrılıklar yaşandı.

III. Yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

IV. Abbasiler Dönemi’nde sadece Türklere ait Samarra kenti kuruldu.

V. Hayber Kalesi ‘nin fethiyle Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı.

Olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 5: 7402

- Hz. Ömer’in halifelik dönemi İslam Devleti’nin teşkilatlandığı dönem olmuştur. Bu dönemde İslam ülkesinin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak siyasi hâkimiyet alanı büyümüş ve nüfus artmıştır. Bunun üzerine ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak illere valiler atanmıştır.

- Hz. Osman Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim çoğaltılmış, eyaletlere gönderilerek idari ve adli konularda uygulamalarda birlik sağlanmıştır.

Bu bilgilere göre;

I. İdari düzenlemeler ülke sınırlarının genişlemesiyle beraber yürütülmüştür.

II. Kur’an-ı Kerim’in emirleri idari ve adli konularda yapılan düzenlemelerde esas alınmıştır.

III. İdari düzenlemeler ekonomiyi sarsmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 6: 7408

Abbasi halifesi Harun Reşit, Frank kralı Şarlman ile dostluk kurarak Hristiyanların Kudüs’ü ziyaret etmelerine izin vermiştir. Bu karar Skolastik düşüncenin hüküm sürdüğü Avrupa’da büyük bir hayranlık uyandırmıştır.

Bu paragrafa göre Avrupa ve İslam dünyası ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 7: 7409

Emevi Devleti, İslam devleti olmaktan çok bir Arap devletiydi. Arap olmayan Müslümanlara Mevali diyorlardı. Arapça devletin tek resmi diliydi. Devlet gelirleri, halktan alınan vergiler ile fethedilen yerlerden ve savaşlardan elde edilen ganimetlerden oluşuyordu. İslam tarihinde ilk altın para da Abdülmelik döneminde basıldı. Yine aynı dönemde sınırlar Orta Asya’ya kadar ulaştı.

Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 8: 7410

Emevilerin yaptığı ve Lût Gölü'nün kuzey ucundaki Kuseyr Amra Köşkü, çevresi geniş surla çevrili bir alandadır ve salon ile hamamdan oluşur. Salonun duvarlarının Emevilerin askeri zaferlerini betimleyen resimler kaplı olması dikkat çekicidir. Bu resimlerde Yunan ve İran etkisi görülür. Emevi sanatının bir özelliği de, duvar yüzeylerini hiç boş yer bırakmaksızın bezemekti. Emevilerden kalan bir başka yapı biçimi de bir tür han olan ribat idi. Bir surla çevrili olan ribatlarda odalar, ambar, ahır, sarnıç ve gözcü kuleleri bulunuyordu. Uzun yolculuklar sırasında konaklamak için kullanılan ribat, aynı zamanda küçük birer askeri üstü.

Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 9: 7411

Emevîlerin yıkılma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

İslam Devleti’nin ilk zamanlarında daha çok İslami ilimler doğmuş ve gelişmiştir. İslamiyet; Mısır, Sasani, Türk, Yunan, Hint gibi medeniyetlerin yaşadığı alanlar üzerinde yayılınca Müslümanlar bu medeniyetlerin bilginlerini tanımışlar, eserlerini tercüme etmişler, sosyal kurumlarını incelemişlerdir. Müslümanlar; inançlarını, düşüncelerini, keşiflerini, tespitlerini bu birikime ekleyerek, onu kendi kültür potasında eritmiş ve ona İslam medeniyeti denilen yeni bir kimlik kazandırmıştır.

Bu paragrafa göre, İslam Uygarlığının oluşmasında aşağıdaki anlayışlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez?