Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7418

I. Bedir Savaşı

II. Hudeybiye Barışı

III. Taif Seferi

IV. Mekke’nin Fethi

V. Medine Sözleşmesi

Hz. Muhammed döneminde meydana gelen olayların kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 2: 7419

İslam dininin doğduğu VII. yüzyılda ………….…; Kafkaslar, Anadolu, Suriye ve Kuzey Afrika’ya kadar olan bölgelere hâkimdi. Afrika’da, Kızıldeniz’in kıyılarında …………… Krallığı kurulmuştu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Orta Asya bölgesinde ise …………….. Devleti hüküm sürmekteydi.

Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

Soru 3: 7420

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda görülen gelişmelerden biri değildir?

Soru 4: 7421

Tanım : Azad edilmiş köle anlamına gelen mevali tabiri, ilk İslam fetihlerinden sonra kendi arzularıyla Müslüman olan ve çoğunluğunu Türkler, İranlılar, Berberiler ve Kıptilerin oluşturduğu Arap olmayan Müslümanlar için de kullanılır.

Durum : Emevîler Döneminde bazı Arapların yolda mevâli ile aynı hizada yürümedikleri, onlarla aynı sofraya oturmadıkları, camilerini ayırdıkları, onların mesleklerine aşağılayıcı bir gözle baktıkları, kızlarını mevâlinin erkeklerine vermekten kaçındıkları ve arkalarında namaza durmaktan çekindiklerine dair rivayetler nakledilmiştir.

Buna göre Emevîler Dönemi ile ilgili olarak;

I. İslamiyet’in ilkelerine ters düştüğü,

II. Arap ırkçılığı yaptığı,

III. İslam Dünyasında toplumsal yapıda ayrışma olduğu

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5: 7422

Hz. Muhammed, Medine’de kabileciliğe ve toplum içindeki çatışmalara son vermek, Medine'ye hicret etmek zorunda kalan Müslümanları, yerli halk ile kaynaştırarak bütün üstünlük iddialarını ortadan kaldırmak istiyordu. Bunun için muhacir ve ensar arasında kardeşlik ilan etti.

Hz. Muhammed'in bu uygulama ile;

I. Toplum olma bilinci kazandırarak birbirlerini kabullenmelerini sağlamak,

II. Bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortaklaşa iş yapma ve üretme anlayışı kazanmalarını sağlamak,

III. Mülkiyet hakkı anlayışını terk etmelerini sağlamak

ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 7424

İslam dini; Cahiliye Dönemi’nden kalma gündelik yaşamın bir parçası olan putlara tapma, falcılık, büyücülük, kan davaları, gasp, içki, zina, faiz ve kadınlara kötü muamele gibi birçok kötü alışkanlığı yasaklamıştır. Bu durum, cahiliye toplumundaki önderlerin tepkisini çekmiş ve onları bazı tedbirler almaya itmiştir. 

Bu paragrafa göre müslümanlara karşı;

I. İslama karşı kayıtsız kalma, alay etme,

II. Müslümanlara şiddet ve işkence uygulama,

III. Müslümanlarla ticarî faaliyetleri yasaklama

önlemlerinden hangileri alınmıştır?

Soru 7: 7425

* Ümeyyeoğulları'ndan Muaviye’nin ölümünden sonra oğlu Yezit halife oldu.

* Hz. Hüseyin’in, Yezid’in halifeliğini kabul etmediğini duyan Kûfe halkı, mektup yazarak onu Kûfe'ye çağırdı.

* Yezid’e bağlı Kûfe valisinin gönderdiği ordu, Kerbela'da başta Hz. Hüseyin olmak üzere Hz. Muhammed’in pek çok akrabasını şehit etti.

Buna göre;

I. Müslümanlar arasında kabilecilik anlayışının hâlâ devam ettiği,

II. Hz. Muhammed'in ölümünden bir süre sonra liderlik çekişmeleri olduğu,

III. Halifeliğin babadan oğula geçen saltanat hâline geldiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 8: 7426

Hz. Ebu Bekir Dönemi'nde görülen;

I. İslam'dan dönen ve isyan eden kabilelerin itaat altına alınması,

II. Arabistan toprakları dışına seferler düzenlenmesi,

III. İslam dininin bozulmadan yayılmasının sağlanması

gelişmelerinin aşağıdaki olaylarla eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?  

            I                      II                       III 

Soru 9: 7427

Nihal öğretmen derste “İslam medeniyetinin en önemli özelliği bilgi medeniyeti olmasıdır.” demiş ve bu sözünü örneklerle açıklamıştır.

Buna göre Nihal öğretmenin verdiği örneklerden hangisi doğru değildir?

Endülüs (İspanya), Müslümanlar idaresinde yüksek ve parlak bir medeniyetin doğuşuna beşiklik etmiştir. Aynı dönemde Batı’da bilimsel faaliyetlerin yasaklanması nedeniyle karanlık bir dönem yaşamış ve müslümanların kültürel gelişmesini fark edememiştir. Fark ettiği zaman ise İslam medeniyetinden faydalanmıştır.

Bu paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak verilemez?