Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7429

Abbasiler, Türklerin askerî gücünden de yararlanarak geniş topraklara hükmedip kültürel alanda gelişmiş olsa da ilk yıllardan itibaren devletten kopmalar başladı. Endülüs Emevileri’nin bağımsızlığını kazanmasından sonra Fas'ta İdrisiler, Tunus'ta Ağlebiler gibi bağımsız ve yarı bağımsız devletler ortaya çıkmaya başladı. IX. yüzyılın ortalarından itibaren Abbasilerin gücü, Mısır'dan batıya geçemiyordu. Tolunoğulları ve İhşidler gibi Türk devletleri, Mısır ve Suriye'ye hakim olarak batıdaki Abbasi sınırını daraltmışlardı. Doğudaki durum da batıdakinden çok farklı değildi. Maveraünnehir'de Sâmaniler, Horasan'da Tahirîler halifeye bağlı olmakla beraber iç ve dış işlerinde tamamen bağımsız hareket ediyordu.

Buna göre, Abbasilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 2: 7430

Emeviler Dönemi’nde Türkler üzerine yapılan seferlerde Müslüman Arapların sert tutumu Türklerde Müslümanlara karşı bir tepki oluşturmuştur. Ancak Talas Savaşı sonrasında Türklerle Araplar arasında bir yakınlaşma olmuştur.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türklerle Araplar arasında yakınlaşma olduğunu destekler nitelikte değildir?