Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7517

Süleyman Şah,  Antakya ele geçirdikten sonra, gayrimüslim halka hiç dokunmayarak esir alınan Ermenileri de serbest bıraktı. Askerlerine halka iyi davranılmasını, halktan zorla hiçbir şey alınmamasını ve evlerine girilmemesini emretti.

Buna göre, Süleyman Şah'ın kişiliği ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 2: 7521

Selçukluların en önemli hedeflerinden biri Akdeniz ticaretini ele geçirmekti. Stratejik öneminin yanı sıra ticari açıdan Anadolu'yu diğer Akdeniz ülkelerine bağlayan liman olması nedeniyle Antalya'nın alınması gerekiyordu. Mısır ve Suriye'den gelen tacirler Anadolu'ya geçiş yolu olarak Antalya'yı kullanıyordu. Nitekim 1182 yılında Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan (1115-1192) Antalya'yı kuşatmış fakat alamamıştı. Antalya, I.Gıyasettin Keyhüsrev'in ikinci kez tahta çıkması sırasında fethedilmişti. Böylelikle Selçuklulara Akdeniz yolu açılmış; Antalya hem Avrupa ve Mısır'la yapılan ticaretin merkezi hem de Selçuklu donanmasının üssü olmuştu.

Bu parçadan hareketle, Antalya için aşağıdakilerden hangisi söylenemez

Soru 3: 7525

Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu'da ticaretin gelişmesi için çeşitli tedbirler alınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde ticareti geliştirmek amacıyla alınan tedbirlerden biri değildir?

Soru 4: 7531

Selçuklular; Anadolu'da Rumların, Ermenilerin ve Süryanilerin dinsel inanç ve yaşam tarzlarına karışmamışlardır. Ermeniler ve Süryaniler, inanç ve ibadetlerini serbestçe sürdürmüşlerdir. Yahudiler de ibadet yerleri olan havralarda dinî inançlarının gereğini hiçbir baskı altında kalmadan yerine getirmişlerdir.

Buna göre, Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 5: 7532

- Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefer yapıldı,

- Kapalı olan Karadeniz ticaret yolu yeniden açıldı,

- Güneyde Antalya şehri alınarak Türkiye Selçuklularının Akdeniz ile bağlantısı kuruldu,

- Venediklilerle ticari antlaşma imzalandı,

- 1211 yılında Alaşehir'de Bizanslılar ağır bir yenilgiye uğratıldı.

Yukarıdaki siyasi olayların meydana geldiği dönemde Türkiye Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 7534

I. Fiyat denetimi yapmışlardır.

II. XIII. yüzyılda Kırşehir'de Ahi Evran tarafından kurulmuştur.

III. Üretimi ihtiyaca göre ayarlamışlardır.

IV. Kendilerine özgü kıyafetleri vardır.

V. Üretimde kaliteye önem vermişlerdir.

VI. Üyelerini ahlâki yönden de yetiştirmişlerdir.

Yukarıda ahilik ile ilgili verilen özelliklerden hangileri doğrudan ekonomik hayatla ilgilidir?

Soru 7: 7539

Kadir, yaşadığı şehirde Alaaddin Keykubat Sarayı ve Camii, Karatay Medresesi, Sırçalı Medrese, İnce Minareli Medrese gibi Anadolu Selçuklu Devletine ait eserlerin olduğunu öğrenmiştir.

Kadir'in yaşadığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: 7540

Anadolu'ya yapılan akınlar sonucunda ele geçirilen bölgeler Türk devlet geleneğine uyularak komutanlar arasında paylaştırılıyordu. Önceleri Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kendi bölgelerini yöneten bu komutanlar daha sonra bağımsızlıklarını ilan ediyorlardı. Böylece Anadolu'da ilk Türk devletleri ve beylikleri kurulmaya başlamıştı.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Soru 9: 7542

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk dönem beylikler arasında yer almaz?

Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerindendir. Beylikler içerisinde en güçlü olanıdır. Sivas, Malatya ve Kayseri dolaylarında hüküm sürmüşlerdir. Türkiye Selçuklu Devleti ile birlikte Haçlılara karşı başarılı mücadeleler yapmışlardır. Anadolu'da önemli sanat eserleri meydana getirmişlerdir. Varlıklarına Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan son vermiştir (1178).

Yukarıdaki metinde bahsedilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?