Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7544

Mama Hatun döneminde Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapılan Külliye, Emir Saltuk Kümbeti, Kale Cami, Tepsi Minare,  önemli sanat eserleri arasında yer alır.

Yukarıda verilen sanat eserlerini Anadolu'ya miras bırakan Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: 7545
Anadolu'nun ilk medresesi sayılan ve tıp eğitimi verilen Yağıbasan Medresesi ile Kayseri Ulu Cami, Melik Gazi Kümbeti gibi Anadolu'ya önemli sanat eserleri bırakan Anadolu beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 3: 7546

Erzurum ve çevresinde Ebulkasım Saltuk Bey tarafından kurulmuştur. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerindendir. Gürcülerle savaşmış ve Danişmentlilerle birleşerek Haçlı saldırılarıyla mücadele etmişlerdir. Türkiye Selçuklu hükümdarı Rükneddin Süleyman Şah 1202 yılında bu beyliğin varlığına son vermiştir.

Yukarıda özellikleri verilen Anadolu Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 7549

Artuklular döneminde yaşamıştır. 12. yüzyılın en önemli bilim insanlarındandır. Haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama bilimi olan sibernetiğin ilk kurucusu olarak kabul edilmiştir. Su saatleri, mekanik olarak çalışan müzik aletleri, tulumbalar ve şifreli kilitler yapmıştır. Yazmış olduğu Kitab-ül Hiyel, 1974 yılında İngilizceye tercüme edilmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 7569

Yukarıdaki tabloda, Türkiye Selçuklu Devleti’nin belli alanlardaki uygulamaları verilmiştir.

Bu tabloya göre, verilen alanlar ile uygulamaların doğru gruplandığı satır aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 7578

Anadolu’nun birçok şehrinde farklı milletlere mensup insanlar bir arada yaşıyordu. Antalya örneğinde olduğu gibi Türkler, Rumlar ve Anadolu’da bu dönemde yaygın olmasalar da Yahudiler farklı mahallelerde olmak kaydıyla aynı şehri paylaşıyordu. Genellikle Bizans yönetiminde mev­cut olmayan tolerans, beylikler ve Selçuklu Anadolusunda vardı. Orta ve Doğu Anadolu kentlerinde Türkler ve Ermeniler birlikte yaşıyorlardı.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Yahudilerin ülke içerisinde sadece Antalya’da yaşadığı,

II. Devlet idaresinde sadece Rumlara görev verildiği,

III. Anadolu’da farklı milletlerin yaşadığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 7: 7588

Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu'da sosyal ve ekonomik birçok tesis kurulmuştur. Ticaretle uğraşanların konaklaması için kervansaraylar, hastaların tedavisi için dâru'ş- şifâlar, yoksulların yemek ihtiyacını karşılamak için imarethaneler yapılmıştır.

Verilen bilgiye göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: 25654

Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulan İlk Türk Beylikleri ile kuruldukları yerler aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

Soru 9: 25669

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliklerinin Türk tarihine yaptığı hizmetlerden biri değildir?

Soru 10: 25689

Aşağıdaki devletlerden hangisi Anadolu’da Türkçeyi resmî devlet dili olarak kullanmıştır?