Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7522

Haçlı Seferleri, XI ve XIII. yüzyıllar arasında Hristiyanların kutsal saydıkları yerleri Müslümanların elinden geri almak amacıyla düzenlenmiştir. Haçlı Seferlerinin Avrupalılar tarafından yapılmasında dinî nedenler dışında siyasi, sosyal ve ekonomik nedenler de etkili olmuştur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sosyal nedenleri arasında gösterilebilir?

Soru 2: 7523
Orta Çağ'ın en büyük olaylarından biri kabul edilen Haçlı Seferlerinin askerî, siyasal, dinî ve ekonomik nedenleri vardır.
 
Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden biridir?
 
Soru 3: 7526

Avrupalılar, Haçlı Seferleri sırasında İslam uygarlığından etkilendiler. Müslümanların Arapçaya çevirdiği Eski Yunan eserleri ile Farabi, İbn-i Sina gibi Türk-İslam bilginlerinin eserlerini Avrupa dillerine çevirdiler. Müslümanların Çinlilerden öğrendikleri ve geliştirdikleri pusula, barut ve kâğıt gibi teknolojik icatları Avrupa'ya taşıdılar. Müslümanlardan öğrendikleriyle ufukları genişleyen Avrupalılar yeni arayışlara yöneldiler. Bu arayışlar önce Coğrafi Keşiflerin, ardından da Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasını sağladı.

Yukarıdaki metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 4: 7528

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin nedenlerinden biri değildir?

Soru 5: 7529
12. yüzyılda Haçlılar ile yaptığı mücadeleler sonucunda İslam dünyasında saygınlığı artan ve İslam dünyasının koruyucusu haline gelen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? 
Soru 6: 7537

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin siyasi sonuçlarındandır?

Soru 7: 7560

Anadolu’nun yaşam şartlarının elverişli olması, kendilerine yurt, hayvanlarına otlak bulmak için Orta Asya’dan ayrılan Türklerin dikka­tini çekiyordu. Büyük Selçuklu hükümdarları, Orta Asya’dan gelen bu göç dalgasını Anadolu’ya yönlendirerek hem savaşçı Türk boylarının verebile­ceği zararlardan ülkesini korumak hem de siyasi rakibi Bizans’ın gücünü azaltmak istiyordu.

Bu durumda Büyük Selçuklu devletinin aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapması beklenemez?

Soru 8: 7561

Malazgirt Savaşı öncesinde Bizans İmpa­ratoru Romenos Diogenes Balkanlar'da bulunan Peçenek, Uz, Kıpçak, Hazar Türkleri ile Slav, Got, Frank, Ermeni ve Gürcülerden oluşan büyük bir ordu ha­zır­lamıştır. Orduda farklı disiplin anlayışları ve beklentiler bulunmaktadır.                                           

Buna göre, Bizans ordusu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 9: 7562

Türkiye Selçukluları Dönemi’nde Anadolu’nun birçok şehrinde farklı milletlere mensup insanlar bir arada yaşıyordu. Şehirlerde genellikle büyük bir cami inşa ediliyor ve buraya bir kadı tayin ediliyordu. Bu sayede adalete ve kent yönetimine katkı sağlanı­yordu. Öte yandan farklı dine ve millete mensup Anadolu şehirlerinde Türklerin, Türk olmayan kadınlarla evlenmeleri sıkça rastlanan bir durumdu. Hatta bunun Selçuklu sultanlarında dahi örnekleri mevcuttu. I ve II. Gıyasettin Keyhüsrev’in anneleri Rum’du.

Bu durumun;

I. Toplumun kaynaşması,

II. Yeni bir kültür oluşması,

III. Toplumsal çatışmaların artması,

IV. Yönetim anlayışında baskı

gibi gelişmelerden hangilerinin hızlanmasına katkı sağladığı söylenebilir?

XI-XII. yüzyıllarda ilk Türk beyliklerinin ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin hâkimiyetindeki şehirlerde genellikle gayrimüslim nüfus çoğunluktaydı. Ermeniler kısa sürede Bizans egemenliği yerine Türk egemenliğini benim­seyip tebaa oldular. Gürcüler, Anadolu içlerinde daha az nüfusa sahip olduklarından sorun teşkil etmediler. Rumlarla yaşanan sorunlar ise Bizans’ın ağır vergilerine tabi olmaktansa Türklerle iyi geçinme prensibi sayesinde aşılmaya başlandı.

Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanmasında etkili olduğu söylenemez?