Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7564

Anadolu Selçuklu Devleti kurucusu Süleyman Şah, Bizans'ta süren taht kav­galarına karışarak bundan büyük ölçüde yararlandı. İmparator Mihael'e karşı Botaniates'i destekledi ve onun tahta çıkmasını sağladı. Bu durumdan faydala­nan Süleyman Şah, Güney Marmara kıyı­larını, Kocaeli Yarımadası’nı, Üsküdar ve Kadıköy'ü ele geçirdi. Bu gelişmeler­den rahatsız olan Bizans İmparatoru İznik'e bir ordu gönderdi.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 2: 7565

Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’ya sahip olan Türkler, siyasi, askerî ve demografik açı­dan birçok değişimin yaşanmasına neden olmuşlardır.

Bu durumun aşağıdaki sonuçlardan hangisinin oluşumuna neden olduğu söylenemez?

Soru 3: 7567

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethi ile görevlendirilen Türkmen beyleri, siyasi hâkimiyeti sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmış olamaz?

Soru 4: 7579

Selahaddin Eyyûbî liderliğindeki Eyyûbîler, Türklerden oluşturdukları disiplinli, eğitimli Memlûk birlikleri ile Haçlı Seferleri boyunca Haçlı ordu­larına karşı başarılı mücadeleler verdi. Eyyûbî ordusu içindeki bu Memlûk birlikleri Haçlılara son darbeyi de indirerek Doğu’da Haçlı egemenliğinin son bulmasını sağladı. Eyyûbîlerin Haçlılarla olan mücadeleleri, karada olduğu kadar denizlerde de oldu. Selahaddin Eyyûbî deniz mücadeleleri için büyük bir donanma kurdu. Bu sayede denizden gelen Haçlı saldırılarına karşı başarılı sonuçlar aldı.

Bu durum aşağıdaki sonuçlardan hangisine öncelikle neden olmuştur?

Soru 5: 7580

Haçlı Seferleri, Avrupa’da yaşayan Hristiyanların Müslümanların elinde olan ………… şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşlardı. Bu sefer­ler, birçok sebebe dayanmaktaydı. Seferleri hazırlayan sebepler büyük mücadelelerin kaynağı oldu. Ayrıca seferler etkileri uzun süre devam eden sonuçlar doğurdu. Haçlılar ilk olarak …………. müca­dele etti. Bu mücadelede …………… öncülüğündeki ilk Haçlı grubu bozguna uğradı. Türkler, sonradan gelen şovalye ağırlıklı kalabalık Haçlı birliklerine karşı aynı başarıyı gösteremedi ve başkentleri İznik'i kaybettiler.

Yukarıda verilen parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sıra ile gelmelidir?

Soru 6: 7595

Haçlı Seferleri XI. yüzyılın sonlarında başlayıp XIII. yüzyıl sonlarına kadar devam eden siyasi amaçlar içeren askerî seferlerdir. Seferlerin amacı üç semavi din (İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik) tarafından kutsal sayılan Kudüs’ü Müslümanlardan almak, Türkleri Anadolu’dan çıkarmak ve Yakın Doğu’yu ele geçirmekti. Bu seferlerin sonuçları dünya ve Avrupa tarihi açısından siyasi, kültürel ve ekonomik alanlar başta olmak üzere birçok sahada önemli gelişmeleri de beraberinde getirdi.

Metne göre Haçlı Seferleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 7: 7596

Haçlı Seferlerinin;

I. Bizans Devleti'ni tehditlere karşı destekleme,

II. Türkleri Anadolu’dan atma,

III. Türklerin elinde bulunan ticaret yollarını ele geçirme,

IV. Kudüs’ü ele geçirme,

V. Kluni Tarikatı’nın çalışmaları

sebeplerinden hangileri siyasi amaç taşımaktadır?

Soru 8: 7599

Avrupa’nın Kudüs’ü Müslümanlardan almak, Türkleri Anadolu’dan çıkarmak ve Yakın Doğu’yu ele geçirmek için başlattığı Haçlı Seferleri 1096’da başlayıp 1291’de Latin Hristiyanların Doğu’da son merkezi olan Akkâ’dan çıkarılmalarına kadar sürmüştür. Bu seferler siyasi, sosyal, kültürel ve dinî birçok olumsuz sonuç doğurmuştur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin kültürel sonuçlarından biridir?

Soru 9: 25885

Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşanan;

I. İlk Türk beylikleri ile mücadele edilmesi,

II. Bizans ile Anadolu’da savaşlar yapılması,

III. Haçlılara karşı Anadolu’nun korunması

gelişmelerinden hangileri Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlamıştır?

Soru 10: 25962

Orta Çağ’ın en büyük siyasi ve askerî olaylarından biri Haçlı Seferleridir.

Bu seferlerin başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?