Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7655
Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında Anadolu'nun siyasi yapısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
 
Soru 2: 7657

I. Gaza ve cihat politikası takip etmesi,

II. Anadolu ve Balkanlarda siyasi yapının uygun olması,

III. Baskı ve şiddet uygulaması,

IV. Devlet sisteminin iyi düzeyde olması,

V. Halktan ağır vergiler alması

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin sebepleri olarak söylenebilir?

Soru 3: 7662

I. İslam hukuku,

II. Türk devlet geleneği,

III. Sümer devlet anlayışı,

IV. Fethedilen yerlerdeki bir kısım mahalli uygulamalar

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı devlet anlayışının temel değerleri arasında yer alır?

Soru 4: 7665

Osmanlı Hanedanlığı’nın kuruluşuyla ilgili tarih bilimcilerin farklı görüşleri vardır. Âşıkpaşazade’nin XV. yüzyılda kaleme aldığı “Osmanoğulları’nın Tarihi” adlı eserden yola çıkılarak ortaya konan klasik görüşe göre Osman Bey’in 1299’da kendi adına hutbe okutması beyliğin bağımsızlığına delil teşkil etmektedir. Halil İnalcık, beyliğin kuruluşu olarak 1302’de Koyunhisar’da Bizans’a karşı galip gelinmesini kabul etmektedir. Cristoph Neumann ise beyliğin belli bir tarihte kurulmadığını, kuruluşun bir süreç halinde cereyan ettiğini savunmaktadır.

Bu bilgiye göre, Osmanlı Hanedanlığı’nın kuruluşuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 5: 7678

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüyüp gelişmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi dinî ve siyasi nedenlerden biri olamaz?

Soru 6: 7684

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili birçok tez ortaya atılmıştır. Bu tezler arasında birbiriyle benzer fikirler olmakla beraber birbirinden oldukça farklı bakış açılarını temsil eden görüşler de ortaya atılmıştır. Bu doğrultuda Tarihçi Colin İmber’in görüşleri “Osmanlıların kökenleri hakkındaki eski ya da çağdaş kuramların hiçbiri kesinlikle kanıtlanamaz. Osman Gazi hakkındaki geleneksel hikâyelerin neredeyse tümü hayal ürünüdür. Çağdaş bir tarihçinin yapabileceği en iyi şey, Osmanlı tarihinin başlangıcının bir kara delikten ibaret olduğunu kabul etmek olacaktır.” şeklindedir. Ancak 15. yüzyılda Aşıkpaşazade Osmanlı Tarihi eserini nasıl yazdığını şu cümlelerle ifade etmiştir: "Kendimden önce yazılmış eserleri inceledim. Bu inceleme sonucunda önceki dönemleri kaleme aldım."

Buna göre, Tarihçi Colin İmber ve Aşıkpaşazade’nin görüşleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 7: 23865

Aşağıdaki durumlardan hangisinin Osmanlı Devleti’nin kurulup gelişmesinde etkili olduğu söylenemez?