Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7626

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Şeyh Edebali, Osman Bey'e tarihe geçen şu nasihati yapmıştır:

Ey oğul sen artık beysin!
Bundan sonra öfke bize, uysallık sana.
Gücengenlik bize, gönül almak sana.
Suçlamak bize, katlanmak sana.
Acizlik bize, hoş görmek sana.
Geçimsizlik, anlaşmazlık bize, adalet sana.
Kötü söz, haksız yorum bize, bağışlamak sana.
Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz.
Şunu da unutma; insanı yaşat ki devlet yaşasın.
Ey oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kula bağlı.
Allah yardımcın olsun.

Bu nasihate göre, Şeyh Edebali Osman Bey'den devleti yönetirken aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmasını istemiştir?

Soru 2: 7628
Osmanlı Beyliği 14. yy başlarında Anadolu'da kurulan beylikler arasında en küçük olanlardan biridir. Fakat diğer beyliklerden farklı olarak kısa sürede bölgesinin güçlü devletlerinden biri olmayı başarmıştır.
Osmanlı Beyliği'ni kısa sürede bu şekilde güçlü bir devlet haline getiren sebepler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Soru 3: 7652
Aşağıdaki hangi savaşta Bizans, Osmanlı ordusuna yenilerek bir daha saldırmaya cesaret edememiş ve Haçlılardan yardım istemiştir?
Soru 4: 7653
Aşağıdaki seçeneklerde verilen eşleştirmelerden hangisi Edirne'nin fethi ile ilgilidir?
 
Soru 5: 7656
Osmanlı Devleti'nin topraklarını büyütmesinin siyasi sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
Soru 6: 7666

Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu ve tekfurları arasında, uzlaşmacı ilişkiler görülmüştür. Kimi zaman taht kavgaları sebebiyle Bizans prensesi Osmanlılara gelin olurken kimi zaman da dış tehditlere karşı Bizans-Osmanlı askerî ittifakı kurulmuştur. Ayrıca tekfurlar arasındaki rekabetten yararlanan Osmanlılar, bazı tekfurlarla işbirliği yapmıştır. Bu münasebetler, Kantakuzen’in imparatorluğunu ilan etmesini sağladığı gibi Osman Bey’in ilk fetihlerinin önünü açmış; Çimpe ve Gelibolu kalelerinin de ele geçirilmesine zemin hazırlamıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 7: 7683

Söğüt ve Domaniç merkezli kurulan Osmanlı Devleti, Osman Bey Dönemi’nde aşiretten beyliğe geçişi, Orhan Bey ve I. Murat dönemlerinde ise siyasi, idari ve askerî alanlardaki teşkilatlanma faaliyetleri ile beylikten devle­te geçişi sağlamıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların aşiretten devlete geçişinde etkili olan olaylardan biri değildir?

Soru 8: 7686

Osman Gazi, askerlerinin ve gazilerin yanında ordusunda çarpışan konargöçer savaşçılara da ganimetten pay veriyordu. Diğer yandan etrafındakilere yararlılıklarına göre tımar topraklarını ve vakıf arazilerini vererek onların kendine koşulsuz bağlanmasını sağlıyordu. Ayrıca peşinden ilerleyen Türkmenlere yeni otlaklar ve iskan yerleri açıyordu. Bütün bunların sonucunda Osman Gazi, güçlü bir lider olarak Osmanlı Devleti’nin kurucusu konumuna gelmiş oluyordu.

Bu bilgilere göre;

I. Birçok unsur gözetilerek beylik politikası oluşturulmuştur,

II. Paylaşım üzerinden ortak zihin oluşturulmaya çalışılmıştır,

III. Liderin kabul görmesinde savaş başarısı dışındaki unsurlar etkili olmamıştır

düşüncelerinden hangileri söylenebilir?

Soru 9: 7687

Karacahisar’ın fethinden sonra Dursun Fakih, Karacahisar’da birtakım düzenlemeler yapılması için Osman Bey’in, Selçuklu sultanından izin alması gerektiğini söylemesi üzerine Osman Bey buna karşı çıkarak: “Bu şehri ben kendi kılıcımla aldım. Bunda sultanın ne hakkı var ki ondan izin alayım? Ona sultanlık veren Allah, bana da gaza ile hanlık verdi. Eğer o, ben Selçuk hanedanındanım derse ben de Gök Alp oğluyum derim. Eğer bu ülkeye ben onlardan önce geldim derse Süleyman Şah dedem de ondan evvel geldi." demiştir. Böylece Osman Bey, kazandığı başarıların kendisine vermiş olduğu güç ile kendisinden üstün olan Selçuklu sultanının onayını almadan hareket etmeye başlamıştır.

Bu parçadan hareketle, Türklerde hâkimiyet anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 10: 20791

Bursa, Bilecik, İznik ve İzmit gibi Bizans şehirlerindeki “tekfur’’ adı verilen valiler, Bizans’a zaman zaman bağlı kalmıyor ve kendi başlarına hareket ediyorlardı.

Bu durumun;

I. Osmanlı Devleti’nin egemenlik alanının genişlemesi,

II. Bizans’ta taht kavgalarının yaşanması,

III. Tekfurların ayrı devletler kurması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?