Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20792

Osmanlı Devleti’nin batı yönünde gerçekleştirdiği fetihlerle birlikte başkentini değiştirdiği görülür.

Osmanlı Devleti’nin başkentini Bursa’dan Edirne’ye taşımasında;

I. Balkanları fethetme,

II. Fetih bölgelerine yakın olma,

III. Türk beyliklerini ele geçirme

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 2: 20793

Orhan Bey’den aldığı yardımla Bizans tahtına oturan Kantakuzen, Balkanlardaki Sırp ve Bulgar ayaklanmalarıyla mücadele etmek için de Orhan Bey’den yardım almıştır. Bizans İmparatoru, kendisine yapılan yardımlara karşılık Osmanlı Devleti’ne Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ni vermiştir. Böylece Türkler, Rumeli’de toprak sahibi olmuş ve Balkan fetihlerinde bu kaleyi üs olarak kullanmışlardır.

Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Anadolu Türkleri açısından olumlu sonuçlanmıştır?

Soru 3: 21291

I. Palekanon Muharebesi (1329)
II. İzmit’in Fethi (1337)     
III. Çimpe Kalesi’nin alınması (1353)     
IV. Çirmen Muharebesi (1371)      
V. Niğbolu Muharebesi (1396)

Yukarıda verilen siyasi gelişmelerden hangileri Anadolu coğrafyası üzerinde gerçekleşmiştir? 

Soru 4: 21292

Osmanlı Devleti yeni fethettiği yerlere yönetici olarak hanedan üyelerini değil, padişaha bağlı kişileri görevlendirmiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti;

I. Adaleti tesis etmek,

II. Askeri yapıyı güçlendirmek,

III. Merkezi otoriteyi güçlendirmek,

IV. Halkın yönetime katılmasını sağlamak

amaçlarından hangilerine ulaşmak istemiştir? 

Soru 5: 27855

Kayı Boyu, küçük bir beylik yapılanması içinde iken kısa sürede ülke sınırlarını büyüterek Osmanlı Devleti’ni kurmuş ve imparatorluk hâline getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

Soru 6: 27857

Osman Bey ele geçirdiği yerde kuracağı yönetimi belirlerken “Ahiler”in desteğini almıştır.

Osman Gazi’nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

Soru 7: 27876

1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuş ve Anadolu’da kurulan Türk Beylikleri, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yerini alma mücadelesine girişmişlerdir. Osmanlı Beyliği, Türk Beylikleri arasındaki bu mücadeleye karışmayarak yönünü Bizans’a çevirmiştir. Uyguladığı bu politika ile Anadolu’da esnaf teşkilatı olan Ahilerin desteğini almıştır.

Yalnız bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 8: 27880

Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kurulan Osmanlı Beyliği’ni kısa sürede bir devlet hâline getiren Osman Bey’in, Türk töresine uygun olarak fethedilen yerleri fetheden kişiye dirlik olarak vermesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 9: 27895

Osmanlı Devleti kuruluşunun ilk yıllarında savaşlarını Bizans İmparatorluğu ile yapmış iken Balkanlara geçtikten sonra genelde haçlılara karşı yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Bizans imparatorluğu ile yaptığı savaşlardandır?

Soru 10: 27900

Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde meydana gelen;

I. Bursa’nın Fethi

II. Palekanon Muharebesi

III. Koyunhisar Muharebesi

IV. İznik’in Fethi

gelişmelerinin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir ?