Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7647

XIV. yüzyıl başlarında Katolik olan Macarlar, Balkanlarda yaşayan kavimlere mezhep değiştirmeleri için baskı uyguluyordu. Bu yüzden bölgede sık sık mezhep çatışmaları yaşanıyordu. Ayrıca şehirlerin yöneticileri olan voyvodalar, halka sürekli baskı yapıp onları ağır vergiler altında eziyorlardı.

Bu bilgiler ışığında Osmanlı Devleti, Balkanlardaki hakimiyetini genişletmek ve kalıcı kılmak için aşağıdaki hangi uygulamayı esas almıştır?

Soru 2: 7648

Türklerin Balkanlardaki ilerleyişini durdurmak amacıyla; Sırp, Boşnak, Hırvat ve Arnavutluk prensleri Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir Haçlı ittifakı kurdular. Ayrıca Karamanoğulları ile de bir anlaşma yaparak Osmanlı Devleti'ni sıkıştırmayı planladılar.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrular niteliktedir?

Soru 3: 7650

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli bir yeri olan gazi dervişlerin (Gaziyân-ı Rûm);

I. Anadolu ve Balkanlarda İslamlaşma faaliyetlerinde rol oynamaları,

II. Pek çok yerleşim merkezinin fethinde etkili olmaları,

III. Gençlerin veya müslümanların dini kolay öğrenmelerinde rol oynamaları

faydalarından hangilerini sağladıkları söylenebilir?

Soru 4: 7654

Yıldırım Bayezid;

- Bizans'ın Haçlı Seferlerine ön ayak olması,

- Karamanoğulları ile Osmanlı'ya karşı ittifak kurması,

- Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olma arzusu,

- Ticaret yollarına hakim olma düşüncesi

sebepleriyle İstanbul'u kuşatma kararı almıştır. Buna göre Yıldırım Bayezid'in aldığı kararlar;

I. Dinî

II. Siyasi

III. Ekonomik

IV. Sosyal

alanlarından hangileriyle ilgilidir?

Soru 5: 7658

Osmanlı Devleti'nin Balkanları Türk vatanı yapmak amacı ile takip ettiği siyaset aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 7660

Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 7: 7667

Abdalân-ı Rûmlar (Rum Abdalları) istisnasız savaşçı kişilerdi. Onlar genç Osmanlı Beyliği’nin topraklarında mevcudiyetlerini koruyabilmeyi bu özelliklerine borçluydular. Orhan ve Murad Gaziler onlara sağladıkları imkânlar karşılığında, kendilerinden fetihlere yardımcı olmalarını bekliyorlardı. Bu kişiler onlar için ailesi, belli bir yeri yurdu olmayan bekâr gençlerden oluşan hazır kuvvetlerdi. Meselâ Abdal Murad fetihlerde gösterdiği kahramanlıklarla menkıbelere konu olmuş; Doğlu Baba ise muharebelerde gazilere soğuk ayran dağıtmıştı.

Bu bilgiye göre Abdalân-ı Rûm hakkında;

I. Yaşam alanı arayışındaydılar.

II. Osmanlı ordusunun yükünü hafiflettiler.

III. Fethedilen yerlerde Müslümanlaşmayı sağladılar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 8: 7668

Macar Tarihçisi Lajos Fekete, Türk idaresindeki Macaristan’da iktisadi hayatı anlatırken Osmanlı idarecilerinin herkese iş ve kazanç serbestliği tanıdığını, din ve dil farkı gözetmeden halkın iyi muamele ve himaye gördüğünü belirtmiştir. Türklerin Macaristan’a gelmesiyle çarşı ve pazarlarda mal bolluğunun başladığına da işaret eden Fekete, gıda maddesi üretenlerle giyim ve ev eşyası hazırlayan zanaatkârların arttığını bildirmektedir. Ayrıca domuz eti satan Hristiyan kasapla koyun ve sığır eti satan Türk kasabının, meyhane ile boza ve şıra satılan dükkânların yan yana olduğuna dikkat çekmektedir. Türklerin yerli halkı Müslüman olmaya zorlamadıklarını, o devirde başka hiçbir devlette görülemeyecek derecede yüksek bir anlayış ile farklı dinden olanları aralarında görmeye ses çıkarmadıklarını, birlikte yaşamayı hoş gördüklerini de ilave etmektedir.

İstimalet politikasıyla ilgili bu bilgilere bakılarak Osmanlılar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 9: 7682

Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarındaki varlığı 1353’te Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla başlamış, tarihî süreç içerisinde Balkan topraklarının tamamı Osmanlı hâkimiyetine girmiş, XX. yüzyılın başlarına kadar bu hâkimiyet devam etmiştir. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uyguladığı idari, dinî, ekonomik ve nüfus politikaları bu hâkimiyetin kalıcı hâle gelmesinde etkili olmuştur.

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Bal­kanlardaki varlığını XX. yüzyılın başlarına ka­dar sürdürmesini sağlayan etkenlerden biri değildir?

Tev’em maaşı ikiz, üçüz ya da dördüz çocukları doğan ve çocuklarına bakmakta zorlanan ihtiyaç sahibi ailelere verilirdi. Tev‘em maaşı almanın temel şartı, ihtiyaç sahibi olmaktı. Osmanlı Devleti tebaa arasında tev’em maaşı ve diğer sosyal yardımlar konusunda dil, din, kültür, mezhep ve değerler bakımından kesinlikle ayrım yapmamıştır. Farklılıklara rağmen muazzam devleti altı asır ayakta tutan olgu da bu adalet ve adil paylaşım anlayışı olmuştur.

Osmanlı Devleti'nin tev’em maaşı uygulaması metni göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?