Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7688

XIV. yüzyılda Balkanlarda;

I. Siyasi birliğin olmaması,

II. Mezhep farklılıklarının bulunması,

III. Bizans merkezi otoritesinin zayıf olması

durumlarından hangilerinin Osmanlıların Rumeli’deki ilerleyişini kolaylaştırdığı söylenebilir?

Soru 2: 7690

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren diğer Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi açları doyuran, çıplakları giydiren, dul ve yetimleri koruyarak hak ve adalete saygı duyan bir devlettir. Fethedilen coğrafyalarda din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın şer'i hükümlere göre hareket etmiştir.

Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 3: 7691

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar'da fethettiği topraklarda uyguladığı iskân politikası ile Anadolu’da fethettiği topraklarda uyguladığı iskân politikasında farklılık görülmektedir.

Uygulamadaki bu farklılığın nedeni, Anadolu’nun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

Soru 4: 7706

Rumeli topraklarını sadece fetih yoluyla yurt edinemeyeceğinin farkında olan Osmanlılar, bölgede iskân politikasını esas almıştır. İskâna öncülük edenler; gaziler, aşiret reisleri ve mensupları, akıncı beyleri, dervişler ve tımarlı sipahiler olmuştur. Anadolu’nun dinî ve iktisadî hayatında önemli yer tutan Gaziyân-ı Rûm, Ahiyân-ı Rûm, Bâcıyân-ı Rûm ve Abdalân-ı Rûm gibi zümreler, Rumeli’nin fethinden sonra gönüllü olarak bölgenin İslamlaşması ve imarı için çalışmışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 5: 7707

“Osmanlı Devleti iskân siyasetinin yanında, fethedilen bölgelerin halklarına istimâlet (gönül alma) politikası uygulayarak onlara iyi davranmış, can ve mal güvenliklerini sağlamış, dinî ibadetlerini yapmaları ve kendi kültürlerini yaşamaları konusunda kolaylıklar sağlamıştır. Uygulanan iskân ve istimâlet politikaları sayesinde Bosna-Hersek, Kosova ve Arnavutluk gibi bölgelerde yaşayan insanlar, İslamiyeti seçmiş ve bu coğrafyalar Müslüman beldeleri hâline gelmiştir."

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 6: 20760

Osmanlı Devleti sınırlarını genişletirken yaptığı fetihler tahrip ve yağma amaçlı olmamıştır. Halka kötü muamele yapılmamış, yaşam biçimlerine müdahale edilmemiş ve yerli halk dinî ve ticari serbestlik içinde yaşamıştır.

Buna göre, Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu politikanın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 7: 20761

Osmanlı Devleti, uyguladığı iskân politikası gereğince konargöçer Türkmen boylarının yerleştirilmesine öncelik vermiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin;

I. Devlet otoritesini güçlendirmek,

II. Tarımsal vergi gelirlerini artırmak,

III. Yeniçeri ordusunu takviye etmek

düşüncelerinden hangilerini amaçladığı savunulabilir?

Soru 8: 20873

Osmanlı aşiretinin beyliğe, beyliğin devlete dönüşmesinde ve devletin kısa sürede güçlenmesindeki etkenlerden birisi de bölgedeki esnaf ve sanatkarların üzerinde etkili olan ahilerle iyi ilişkiler kurmasıdır.

Osmanlı Devleti'nin bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir?

Soru 9: 20874

Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan çıkarmayı hedefleyen Haçlılar, Varna ve II. Kosova Savaşlarında yenilgiye uğramışlardır.

Bu durumun;

I. Balkan uluslarının Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmesi,

II. Balkanların Türk yurdu olduğunun kesinleşmesi,

III. Avrupa’da yeni bir Haçlı birliğinin kurulması

gelişmelerinden hangilerinin kanıtı olduğu söylenemez?

Soru 10: 20875

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin konargöçerleri iskân ederek (yerleştirerek) ulaşmak istediği amaçlar arasında yer almaz?