Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20876

Osmanlı Devleti, egemen olduğu Balkanlarda dili, dini, gelenekleri birbirinden farklı ulusların Osmanlı hâkimiyeti öncesi yaşamlarını devam ettirmesine müsaade etmiştir. Ayrıca bunların ulusal niteliklerini değiştirmeye yönelik bir politika izlememiştir.

Osmanlı Devleti’nin izlediği bu politika dikkate alındığında;

I. Osmanlı Devleti’nin asimilasyon siyaseti gütmediği,

II. Balkan uluslarının milli kimliklerini koruduğu,

III. Kültürel çeşitlilik ortamının oluştuğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2: 23864

Osmanlıların, Bizans sınırında varlığını koruması ve geliştirmesinde;

I. fetih siyaseti,

II. iskân siyaseti,

III. istimâlet siyaseti

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 3: 23866

Aşağıdaki savaşların hangisinde Haçlı İttifakı’na karşı Osmanlı kuvvetlerinin yanında diğer Anadolu beyliklerinin kuvvetleri de yer almıştır?

Soru 4: 27858

Osmanlı Devleti, Trakya’da ve Balkanlarda fetih politikası izleyerek bu coğrafyalara hükmetmiştir.

Osmanlı Devleti Balkanlardaki fetih sürecinde;

I. İskân,

II. Cihat,

III. İstimalet

politikalarından hangilerini uygulamıştır?

Soru 5: 27863

Osmanlı Devleti, iskân siyaseti ile Balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk nüfusunu yerleştirerek onlara kullanmaları için toprak vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi iskân siyaseti ile ulaşılmak istenen hedeflerden değildir?

Soru 6: 27867

XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da feodalite rejimi hüküm sürmekteydi. Sırplar ve Bulgarlar Bizans aleyhine sınırlarını genişletirken, Katolik Macarlar Ortodoks Balkan devletlerini mezhep değiştirmeye zorlamaktaydı.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 7: 27913

XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da yaşanan;

I. Kralların otoritesinin zayıf olması,

II. Derebeylik (feodalite) rejiminin bulunması,

III. Katolik ve Ortodokslar arasında mücadele yaşanması

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’ne karşı güçlü bir direncin oluşmamasında etkili olmuştur?

Soru 8: 27916

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetih faaliyetlerini hızlandıran savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 9: 27917

Osmanlı Devleti’nin iskân siyasetini uygulamasının sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 10: 27961

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin iskân siyasetini kolaylaştırmak için yaptığı faaliyetlerden biri değildir?