Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7644

XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu (Ön Asya) diye tabir edilen Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan ve Mısır'ı içine alan bölgede aşağıdaki hangi devletin varlığından söz edilemez?

Soru 2: 7694

I. Karesi Beyliği’nin alınması,

II. Varna Muharebesi,

III. Ankara Savaşı,

IV. Bursa’nın Fethi

Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 3: 7695

Osmanlı Beyliğinin kuruluş dönemindeki mahiyetinin ne olduğu ve bu beyliğin nasıl olup da bir dünya devletine dönüşüp geliştiğiyle ilgili birçok tartışma vardır. Böyle bir olguyu tek bir sebebe veya sınırlı sayıda faktöre bağlamak doğru değildir. Bu durum askerî, mali, hukuki, sosyal ve dinî birçok sebeple izah edilebilir.

Buna göre;

I. Osmanlı Beyliğinin bulunduğu yerin jeopolitik konumu,

II. Diğer beyliklerin Osmanlı Beyliğine karşı düşmanca tutum içine girmemeleri,

III. Anadolu’ya göç eden Türkmenlerin gaza ruhu ile hareket etmeleri,

IV. Anadolu’da oluşan Gâziyân-ı Rûm, Ahiyân-ı Rûm, Bâciyân-ı Rûm ve Abdalân-ı Rûm gibi askerî, sosyal ve iktisadi grupların rolleri

nedenlerinden hangileri Osmanlıların kısa sürede büyüyüp gelişmesinde etkili olan siyasi nedenlerdendir?

Soru 4: 21295

Osmanlı Beyliği’nin ortaya çıkışını XIII. yüzyılın ikinci yarısında Orta Anadolu’daki gelişmeler ve Batı Anadolu’da Bizans toprakları üzerinde Türk Beyliklerinin kuruluşu süreci içinde incelemek gerekir. Bu süreçte Anadolu’da yaşanan demografik değişimler, Türkmenlerin Anadolu’ya sürekli göçleri, Moğolların Anadolu’yu istilası, Anadolu’nun dünya ticaret yolları üzerinde olması Osmanlı Beyliği’nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 5: 25881

Büyük Selçuklu sultanı Tuğrul Bey zamanında batı seferlerine önem verilmiş, Oğuz boyları Anadolu yönüne sevk edilmiştir.

Buna göre, Büyük Selçukluların batı yönünde akınlar yapmalarında,

I. Fatimîlere karşı bölgeyi savunmak,

II. İslamiyet’i batıya doğru yaymak,

III. Oğuz boyları için yurt sağlamak

amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 6: 27871

I. Bizans İmparatorluğu,

II. Memlükler,

III. Altın Orda Devleti

Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile eş zamanlı olan devletlerdir?

Soru 7: 27887

Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu ve Avrupa’da bulunan devletlerden biri değildir?