Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7613

İlk Türk devletlerinde yiğitlik, cesaret ve kahramanlıkları ile tanınmış olan alpler, vatanlarına gönülden bağlı olup gerektiği zaman vatanları için canlarını verirlerdi. Alplik ayrıca hükümdarda da bulunması gereken bir özellikti. İlk Türklerdeki alpler Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle birlikte “Alp Gaziler” diye anılmışlardır. Gaziler Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da etkili olmuştur.

Bu parçadan hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz

Soru 2: 7709

I. Topraktan alınan vergilerle geçinirlerdi.

II. Ordunun asıl kuvvetini oluştururlardı.

III. Padişahı korurlardı.

IV. Doğrudan padişahın hizmetinde olurlardı.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri eyalet askerleri ile ilgilidir?

Soru 3: 7712

Osmanlı Devleti’nin ilk askerleri tam anlamıyla bir devlete bağlı olmayan topluluklardı. Bu topluluklar gönüllü, ücretli veya aşiret bağıyla savaşıyordu. Savaşçıları disiplinli kılan faktör, beylerine olan itaatleriydi. Askerî gücün diğer bir unsuru da din uğruna gönüllü savaşan gazi ve dervişlerden oluşurdu. Devletleşen toplumlarda ise savaş düzenli birlikler tarafından yürütülürdü. Karşılığında maaş ya da ücret alırdı. Askerler savaş dışında da devlet tarafından kontrol altında tutulur, askerî eğitimle veya verilen görevle ilgilenirdi.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletleşen toplumlardaki askerî yapının bir özelliği olarak gösterilebilir?

Soru 4: 7713

Osmanlı ordusunun merkezinde yeniçeriler bulunurdu. Savaşlarda padişaha en yakın birlikler olan yeniçerilerin büyük çoğunluğu başkentte bulunur, padişahın güvenliğini sağlar bunun yanında savaşlarda Tımarlı Sipahiler’in yıprattığı düşmana son saldırıyı yaparlardı.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yeniçerilerin Osmanlı Devleti’nde önemli olmasının nedenleri arasında gösterilemez?

Soru 5: 7714

Gaziliğin bazı şartları vardır. Buna göre gazi İslamiyet’e hizmet etmeli, anne ve babasının rızasını almalı, kimseyi incitmemeli, ailesinin geçimi için nafaka bırakmalı, ganimet malına ihanet etmemelidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi gaziden beklenen bir özellik olamaz?

Soru 6: 7715

Abdalân-ı Rûm olarak anılan Horasan erenleri ve dervişleri Osmanlı Beyliği’nin gazalarında destek sağlayan önemli unsurlardır. Bu unsurlar fethedilen yerlerdeki halkın gönlünü kazanmışlardır. Fethedilen yerlerin Türkleşip İslamlaşmasında önemli rol oynamışlardır.

Bu bilgilere dayanarak Horasan erenleri ve dervişleriyle ilgili çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7: 7716

Kuruluş sürecinde Osmanlı askerî gücünü din uğruna savaşan gazi ve dervişler de oluştururdu. Bu savaşçılar fetihlerde ve fethedilen yerlerin Türkleşip İslamlaşmasında bölge halkıyla kaynaşmada önemli rol oynarlardı. Seferlerden haberdar olan bu gruplar uçlara gelerek fethedilen yerlerde devletin kalıcılığını sağlarlardı.

Bu bilgilere göre gazi ve dervişler için;

I. Gönüllü savaşan gruplardan oluşmuşlardır,

II. Halkın gönlünü kazanmaya çalışmışlardır,

III. Fethedilen bölgelere manevi destek sağlamışlardır,

IV. Ücretli savaşçıları oluşturmuşlardır

gibi yargılardan hangileri gazi ve dervişlerin özellikleri arasında gösterilebilir?

Soru 8: 7717

Osmanlı Devleti’nde toplum, yönetenler ve yönetilenler olarak iki gruba ayrılmıştı. Bunlardan ilki ‘’askerî’’ olarak adlandırılan, padişahın kendilerine yetki tanıdığı yöneten sınıfıydı. Diğeri ise devlet yönetimine katılmayan, farklı dil, din ve ırka mensup gruplardan oluşan yönetilen sınıfıydı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yönetilen (reaya) sınıfının bir görevidir?

Soru 9: 7718

Osmanlı devlet anlayışına göre reaya, padişahlara Allah’ın bir emanetiydi.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu kanıtlar niteliktedir?

Devletlerin uzun süre varlıkla­rını sürdürüp hâkim oldukları bölgelerde yüzyıllarca hüküm sürmelerinin ilk şartı kuvvet­li bir orduya sahip olmalarıdır. Devlete bağlı olan ve düzen­li olarak devletten maaş alan askerlerden oluşan ordunun eğitim ve muharebe kabiliye­ti, devlete bağlı olmayan milis kuvvetlere göre daha yüksektir.

Bu bilgiye göre;

I. Devletlerin bekası için iyi bir orduya ihtiyaç vardır.

II. Milis kuvvetler iyi bir eğitim ve maaşla başarılı olabilir.

III. Düzenli orduların savaşlarda başarılı olurlar.

IV. Devletler sürekli ordularını eğitim ve muhabere yönüyle geliştirmelidirler.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?