Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7723

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Balkanlarda ve Anadolu’da fetihlerin hızlanması ayrıca devletin dış güçler karşısında varlığını koruyabilmesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kurulmasını zorunlu kılmıştır?

Soru 2: 7724

Konargöçer Türkmen savaşçılar, farklı kültürlerin, gelişmiş bir şehir hayatının ve merkezî devlet siyasetinin etkisinden uzaktılar. Uçlarda; dinsel yaşamda, dervişler yanında Yesevilik gibi Orta-Asya Türk gelenekleri egemendi. Uç toplumunda savaşçı Alplar, Alp-erenler kendini gazaya adamış, kutsal ganimetle yaşayan gazilerdi. 

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllarda askerî ve toplumsal yaşamın iç içe geçmesinde;

I. Konargöçer olmalarından dolayı profesyonel meslek edinmelerinin zor olması,

II. İslam öncesindeki yaşam biçiminin kısmen devam ettirilmesi,

III. Gazanın, elde edilen ganimetler dışında manevi açıdan tatmin edici olması

gibi durumlardan hangilerinin etkisinin olduğu söylenebilir?

Soru 3: 7725

Halil İnalcık: “İslam dünyasında, özellikle Anadolu'da gaza ideolojisinin ve hareketlerinin ön plana çıkmış olması, bir yandan Moğolların Anadolu Selçuklu Sultanlığını bozguna uğratarak (1243) Anadolu'da egemenlik kurmaları, öte yandan Mısır, Suriye ve Anadolu'ya karşı Batı'dan haçlı saldırılarıdır.” şeklinde ifade ettiği yorumunda gaza ideolojisinin nedenleri üzerinde durmuştur.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 4: 7726

Osmanlı Devleti’nde, siyasi, sosyal, ekonomik ve askerî yönleri olan tımar sistemi, devletin taşrada temsil edilmesinde büyük ölçüde etkiliydi. Bu sistem, devlete ait toprakların bir kısmının işleme hakkının halka verilmesiydi. Tımar sahibi kendisine verilen toprağı işlemek ve elde edilen gelirlerin bir kısmıyla asker beslemek zorundaydı. Bununla beraber ekonomik döngü sistemli bir şekilde sağlanmaktaydı. Ayrıca barış zamanında yetiştirdiği Tımarlı Sipahilerle bölgedeki güvenliği sağlayarak toplum huzuruna katkıda bulunmaktaydı. Savaş durumunda ise ordunun en kalabalık grubunu Tımarlı Sipahiler oluşturmaktaydı.

Bu bilgilerden hareketle tımar sistemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?

Soru 5: 20539

Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey’in silah arkadaşlarından biri değildir?

Soru 6: 20540

I. Alpler
II. Gaziler
III. Ahiler
IV. Abdallar

Yukarıda yer alan zümrelerden hangileri Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkili olmuştur?

Soru 7: 20542

Orhan Bey Dönemi’nde kurulan ilk düzenli ordu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: 20543

Orhan Gazi’nin kurmuş olduğu yaya ve müsellemlerden sonra mesleği tamamen askerlik olan, gönüllü Türk gençleri arasından seçilerek seferlere katılan, Yeniçeri Ocağının kurulmasından sonra öncü birlikler olarak kullanılan askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9: 20898

İlme, sanata ve ahlaka çok büyük önem verilen Ahilikte kadının da önemli bir yeri vardı. Kadınların Ahilik çatısı altında teşkilatlanarak oluşturdukları topluluk, savaşlarda daha çok cephe gerisindeki işlerin yapılmasında ve şehrin savunulmasında görev yapardı.

Yukarıda özellikleri verilen bu topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10: 20927

Cesaret, güç, gayret, at, zırh, yay, kılıç, süngü ve bunların yanında iyi bir yoldaş alplığın en önemli şartlarındandı. Bu şartlar alpları savaşta daima güçlü kılardı. Böylece vazifelerini tamamlayan alplar zamanla deneyim kazanırlardı. Deneyimleri arttıkça aralarında hiyerarşi oluşurdu.

Buna göre;

I. İyi bir donanım,
II. Manevi değer,
III. Savaşçılık,

gibi niteliklerden hangilerinin alplarda olması gereken özellikler arasında yer aldığı savunulabilir?