Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7708
Osmanlı Devleti'nde merkez teşkilatı içerinde bulunan, bizzat padişaha bağlı olan ve ulufe denilen düzenli maaşları olan askerlere "Kapıkulu Askerleri" adı verilirdi. Kapıkulu Askerleri çeşitli ocaklardan oluşurdu.
 
Aşağıdakilerden hangisi bu ocaklardan biri değildir?
Soru 2: 7727

Osmanlı Devleti’nde devşirme sistemi, uygulanacak bölgelerde belli kurallar içinde uygulamaya geçilirdi. Öncelikle gönüllü olan Hristiyan ailelerin çocukları alınırdı. Bu sistem sayesinde halk tabanından çocuklar askerlik mesleği dışında devletin belli kademelerinde memurluk hatta sadrazamlığa kadar yükselebilme imkânına sahip olurlardı. Eğitimleri sırasında gösterdikleri yeteneklere göre farklı kalemlere yönlendirilirlerdi.

Bu bilgilere göre Osmanlı toplumunda uygulanan bu sistem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 3: 7748

Osmanlı toplumunda sipahi ve ulema sınıfları ile ordu mensubu ve devlet görevlisi olan devşirmeler ve reaya devletin idari politikasına göre bir dengede tutulmuştur. Bunların arasından herhangi bir grubun imtiyazlı ve güçlü bir sınıf oluşturmasına olanak verilmemiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek amacıyla yapılmamıştır?

Soru 4: 7749

Ankara Savaşı sonrası gerek Çelebi Mehmet ve gerekse II. Murat döneminde fetihlerin belirli bir dönem azalması üzerine …………… sistemi işleyemez hale geldi. Devlet yeni bir kaynak ve yöntem arayışı içine girerek daha önceki Türk ve İslam devletlerinde de uygulanan, kendisine tabi Hristiyan ailelerin belirli yaşlardaki çocuklarından bir tanesini acemi ocağına almaya başladı. Böylece …………. sistemi uygulanmaya başlandı.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

Soru 5: 7750

İlk Türk İslam Devletleri’nde esir düşen yada satın alınan çocuklar, “gulamhane’’ denilen yerde yetiştirilirdi. Bu çocuklar arasında Türklerde vardı. Burada eğitilen çocuklar zamanı gelince hem askerî hem idari görevlere getirilirdi. Bunlar Türk-İslam Devletleri ordusunun en önemli kısmı olan “Hassa Ordusu’’nu da oluştururlardı. Bir kısmı da sultanın özel muhafız birliğine yani “Gulâman-ı Saray Teşkilatı’’na seçilirdi. Saray gulamları yılda dört kez maaş alırlardı. Gulam sisteminin benzerleri, Türk-İslam Devletleri’nde çeşitli isimlerle devam etmiştir.

Osmanlı Devleti, devletin asker ve yönetici ihtiyacını karşılamak için gulam sistemini daha da geliştirerek uygulamıştır. Devşirme sistemi ismini alan, bu sisteme göre Osmanlı, Hristiyan ailelerin erkek çocuklarından sağlıklı ve zeki olanlarını seçerek İstanbul'a getirir ve çok iyi bir eğitim döneminden sonra kabiliyetlerine göre onlara askerîye veya bürokraside görev verirdi. Askerî sınıfta yer alanlar “kapıkulu ocakları” adı altında görev yaparlardı. Bu ocak içinde yer alan yeniçeriler hükümdarın korunması dahil askerlikle ilgili bir çok alanda görev yapmışlardır. Yeniçerilerde askerlik bir meslek haline gelmiştir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 6: 7751

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi’nde askerî yapısı ile ilgili;

I. Yeniçeriler sayıca diğerlerinden fazladır,

II. Nitelikli sınıf Cebecilerdir,

III. Acemiler maliyeti en pahalı olan sınıftır,

IV. Cebeciler ve Topçuların maaşı daha yüksektir

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 7: 20953

Savaşlarda elde edilen esirler devletin ganimeti olarak görülürdü. Bu esirler belli bir askerî eğitimden geçirildikten sonra orduya dâhil edilirdi. Elde ettikleri deneyime göre farklı görevlere de gelebilirlerdi. Zaman zaman taht değişikliklerinde de etkili olan gulâmlar devletin önemli unsurlarındandı.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gulâmların özellikleri arasında yer almaz?

Soru 8: 20954

Osmanlı Devleti devşirme sistemi ile esir veya köleleri değil, kendi halkı olan gayrimüslim ailelerin çocuklarını devşirerek devlet hizmetine aldı. Bu sistemi kanunlaştırıp düzenli aralıklarla ve titiz bir şekilde uyguladı. Küçük yaşta alınan bu çocuklar çok iyi bir eğitimden geçti. Böylece padişaha bağlı ve devletin geleceğini düşünen askerî ve idari bir sınıf ortaya çıktı. Bu sınıf zamanla hem merkezde hem de eyaletlerde çeşitli görevlerde bulundu.

Osmanlı Devleti’nin devşirme sistemi ile ilgili;

I. Devletin sahip olduğu toprakları güçlü bir şekilde uzun yıllar yönetmek,

II. Padişahı iç ve dış tehlikelere karşı koruyacak bir ordu meydana getirmek,

III. Liyakat anlayışıyla devlet adamları kadrosu oluşturmak

amaçlarından hangilerini hedeflediği düşünülebilir?

Soru 9: 20955

I. Esnaflar arasında birlik ve beraberliği sağlamak,

II. Taşrada görevlendirildikleri yerlerde asayiş ve düzeni sağlamak,

III. Padişahı savaşta ve barışta korumak

Yukarıda verilen durumlardan hangileri yeniçerilerin görevleri arasında yer alır?

Soru 10: 23874

Osmanlı Devleti daimî ordusunu oluştururken;

I. Pencik,

II. İstimâlet,

III. Devşirme

sistemlerinin hangilerinden yararlanmıştır?