Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7710

Osmanlı Devleti'nde tarımsal üretimin devamlılığını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 2: 7719

Osmanlı Devleti’ndeki tımar sistemi, İslam dünyasındaki ikta sisteminin devamı niteliğindedir. Tımar sisteminin ekonomik, sosyal, siyasi  ve askerî yönleri vardır. Osmanlı Devleti’nde askerî kuvvetin ana unsuru tımarlı sipahilerdir. Tımar sistemi içerisinde yer alan sipahiler savaş zamanı orduya  katılırken barış döneminde ise bulunduğu bölgenin hem asayişini sağlar hem de toprağın işlenip üretimin devamlılığını takip ederlerdi. Osmanlı Devleti, üretimin devamlılığına ve asayişe önem verdiği için, savaş olsa bile sipahilerin onda birini bulundukları bölgede bırakırdı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

Soru 3: 7731

Osmanlı ekonomisinde tımar, asker veya memurlara hizmetleri karşılığı geçimlerini sağlayabilmeleri için belli bölgelerin vergi gelirlerinin verilmesidir. Osmanlı Devletinin en önemli gelir kaynağı tarımsal faaliyetlerdi. Tımar sisteminde topraklar hizmet karşılığı devlet memurlarına bırakılırdı. Osmanlılar Selçuklulardan aldığı ikta sistemini geliştirerek tımar sistemini uygulamışlardır. Bu uygulamada devlet toprakları gelirine göre sınıflara ayırarak "Tımar Sahiplerine" dağıtmıştır. Bu sistemde tımar sahipleri devletten maaş almaz, kendisine tahsis edilen topraklarda üretimin devamı için gerekli tedbirleri alırdı. Maaşlarından fazla gelen gelirler için ise "Tımarlı Sipahi" adı verilen atlı asker yetiştirirlerdi. Barış döneminde bu askerler bulundukları toprakları korurken savaş durumunda tımar sahiplerinin emrinde savaşa katılırlardı.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 4: 7732

Osmanlı Devleti kısa sürede gelişip sınırlarını batı yönünde genişletmiştir. Osmanlı Devleti’nin, sınırlarının genişlemesine bağlı olarak asker ihtiyacı artmıştır.

Osmanlı Devleti bu ihtiyacını karşılamak için;

I. Pençik

II. Tımar

III. Devşirme

sistemlerinden hangilerini uygulamıştır?

Soru 5: 23876

Tımarlı Sipahi reayadan kanunnamelerde belirtilen oranlardan fazla vergi talep edemezdi. Ayrıca ürün olarak ödemesi gereken vergiyi nakit olarak alamaz veya ürünü daha uzak pazarlara götürmesini köylüden isteyemezdi.

Bu parçaya göre;

I. Köylünün hakları hukuk garantisi altına alınmıştır,

II. Tımar topraklarının miras bırakılması yasaklanmıştır,

III. Tımarlı Sipahiler merkezî otoritenin temsilcisi olmuştur

durumlarından hangileri söylenebilir?

Soru 6: 28252

Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özelliklerinden biri değildir?

Soru 7: 28253

Osmanlı Devleti’nde üç yıl üst üste toprağını ekmeyenlerin dirlikleri elinden alınarak başkasına verilmiştir.

Osmanlı Devleti’ndeki bu uygulama aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik değildir?

Soru 8: 28255

Avrupa’da, feodalite sistemi içerisinde köle-çiftçi sınıfı görülürken Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sistemi içerisinde böyle bir yapı oluşmamıştır.

Tımar sisteminin uygulandığı Osmanlı Devleti’nde feodal bir yapı oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9: 28257

I. Üretimde süreklilik sağlanması,

II. Atlı askerî birlik yetiştirilmesi,

III. Merkezî otoritenin güçlenmesi,

IV. Gelirlerin doğrudan hazineye aktarılması

Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin faydalarındandır?

Soru 10: 28261

I. Cebelü yetiştirme,

II. Vergi toplama,

III. Köylüyü yargılama,

IV. Toprağın işletilmesini sağlama

Yukarıdakilerden hangileri tımar sahibinin yetkilerindendir?