Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7711

Aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfının temel görevleri arasındadır?

Soru 2: 7761

İnsanlar farklı kabiliyetlerde yaratılmışlardır. Herkes kabiliyetine ve birikimine göre iş yapar. Böylece kimileri ilmiyede, kimileri seyfiyede, kimileri de kalemiyede görev alır. Toplumdaki sınıfsal ayrımlar insan yaratılışının doğal bir sonucudur. Bu sınıflar arasındaki uyum ne kadar iyi sağlanırsa devlet idaresi o kadar sağlıklı işler hale gelir. Osmanlı’da Şeyhülislam’ın elinde kılıç yoksa da, verdiği fetvalarla kılıç sahipleri üzerinde etki sahibidir.

Bir sempozyumda yukarıdaki bilgileri vererek konuşmasına başlayan bir Osmanlı tarihçisinin, aşağıdakilerden hangisini savunması beklenmez?

Soru 3: 7765

Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfı üyelerinin yönetici kesim arasında yer aldığının kanıtı olarak gösterilemez?

Soru 4: 7768

Osmanlı Devleti’nde çeşitli ayrıcalıklara sahip olan yönetici zümre arasında yer alan ilmiye sınıfı,  geniş ayrıcalıklara sahip olmuşlardır. Bütün askerî sınıflara bazı vergilerden muafiyet tanınmış olmakla birlikte ilmiye sınıfı için bu muafiyetin sınırı çok daha geniş tutulmuştur. Askerî sınıfın “ehl-i örf” kesimini oluşturan kapıkulu ve diğerlerine idam dâ­hil her türlü ceza verilirken “ehl-i şer” olarak tanımlanan ilmiye mensuplarına verilen en ağır ceza görevden azil veya sürgüne gönderilme cezası verilmiştir.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 5: 7769

Sultan I. Murat Dönemi’nde kazaskerlik kurumu oluşturulmuştur. Kazaskerlik daha sonra Rumeli ve Anadolu Kazaskerliği olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kazaskerler doğrudan doğruya padişah tarafından iki yıllığına atanmıştır. Bu uygulama XVII. yüzyıla kadar sürmüş, daha sonra bir yıla indirilmiştir. Kazasker, Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı adı verilen ve yargı, fetva ve öğretim işleriyle uğraşan sınıfın başıdır.

Yukarıda verilen metne göre kazaskerlik kurumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 6: 7773

Osmanlı Devleti’nde kadılar devletten maaş almaz, baktıkları davalardan aldıkları harçlarla geçimlerini sağlardı. Diğer yandan kadıların görev süreleri devlet tarafından çok uzun tutulmaz yer değişikliğine tabi olurlardı.

Kadıların maaş sistemi ve bulundukları yerlerde sınırlı sürelerde görev yapmalarının nedenleri arasında;

I. Kadı sayısının yeterli düzeyde olmaması,

II. Kadıların görev bölgelerinde güç olmasının önüne geçilmek istenmesi,

III. Merkezî otoritenin sağlanması

amaçlarından hangilerinin olduğu söylenebilir?

Soru 7: 7774

Osmanlı Devleti’nde Rumeli fetihleri sonrasında alınan yerler Türk-İslam mimarisinin seçkin eserleriyle donatıldı. Medreseler, camiler, imarethaneler, çeşmeler, sebiller hatta mezar taşları dahi taş ve mermer işlemeciliğinin en güzel örnekleri verilerek inşa edildi.

Bu bilgiler dikkate alındığında Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 8: 7775

Osmanlı ilmiye sınıfı mensupları, klasik İslami eğitim kurumu olan medreselerde eğitim sürecini tamamlayıp bu alanda icazet (diploma) ile mezun olurlardı. Mezuniyet sonrası eğitim, hukuk ve dinî hizmetler yanında bürokraside yetenekli oldukları alanlarda belli görevlere getirilirlerdi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfına mensup değildir?

Soru 9: 7776

I. Durum: Şeyhülislam ihtiyaç hâlinde Divan’a çağrılır ve bilgisine başvurulurdu.

II. Durum: Divan’da alınan kararların şeriata uygunluğuna dair fetva yetkisi Şeyhülislam’a aitti.

Yukarıda verilen iki durum birlikte düşünüldüğünde Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. İlmiye sınıfı devlet yönetiminde etkilidir,

II. Teokratik yönetim anlayışı hâkimdir,

III. Padişahın yetkileri sınırlıdır

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Yukarıda "?" ile belirtilen yerlere Osmanlı Devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?