Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7862

Osmanlı Divân-ı Hümâyun toplantısında söz alan görevli divan üyesi: ''Ticaret erbabı çok mağdur olmuştur. Emrimdeki kadılara siparişleri zayi olan halk ve esnaftan birçok şikayet gelmiş. Hicaz bölgesine atadığım müderrisler saldırıya uğrayan gemidelermiş. Yaşananları anlattılar. Bütün gemiler yağmalanmıştır. Bu soruna çözüm bulmak gerekir.'' demiştir.

Buna göre, Divân-ı Hümâyun'da konuşma yapan divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: 21400

İlmiye sınıfına mensup kadılar, halkın hukuki sorunlarını adalet temelinde belirli kurallar çerçevesinde çözüme kavuştururdu. Mahkeme süreçlerinde kısa sürede karar verme esası uygulanırdı. Bundaki temel amaç toplum düzeninin devamlılığının sağlanmasıydı. Diğer yandan kadılar evlenme boşanma ve belediye işlerinin yürütülmesinden de sorumluydu.

Bu bilgilere dayanılarak Osmanlı Devleti’nde;

I. Hukuk temelli bir devlet anlayışı benimsenmiştir.
II. Kadılar farklı alanlarda görevlendirilmiştir.
III. Örfi ve şer'i hukuk birlikte uygulanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 3: 21401

İlmiye sınıfında en yüksek rütbe olan şeyhülislamlık, devletin önemli bir makamıydı. Şeyhülislam dinî hükümleri resmî olarak yorumlama ve alınan siyasi kararların dine uygunluğunu denetleme yetkisine sahip kişiydi. Onun alt kademelerinde ise kadılar yetkili kılınmıştı. Bu sayede toplumun hukuk düzeni sağlanmış olurdu.

Buna göre;

I. Şeyhülislam kontrol mekanizması olarak çalışıyordu.
II. İlmiye sınıfında hiyerarşik bir düzen vardı.
III. Kadılar sadece hukuk işlerine bakardı.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4: 21402

Ali Kuşçu Kirman’da iken bir müddet kendisinden haber alınmaz ve onun bu kayboluşu biraz endişe uyandırır. Nihayet ayrı kaldığı süreyi yeterli görerek tekrar Semerkant’a döner. Doğruca hocası Uluğ Bey’in huzuruna çıkar ve uzun süre kendisinden uzak kaldığı için özür diler. Uluğ Bey özrünü kabul eder. Lakin “Bana Kirman’dan ne hediye getirdin?” diye sorar. Ali Kuşçu, “Bir risale getirdim ve onda Ay’ın şekillerini çözümledim.” der. Uluğ Bey “Getir göreyim, hangi noktaları çözümledin?” emrini verir. Bunun üzerine Ali Kuşçu ayağa kalkarak eserini baştan sona kadar okur. Okuduğunu dikkatle takip eden Uluğ Bey, Ali Kuşçu’ya karşı duyduğu takdir hissini söylemekten çekinmez.

Uluğ Bey ve Ali Kuşçu ile ilgili anlatılanlar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 5: 23367

Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı;

I. askerî,
II. eğitim-öğretim,
III. idari ve adli

görevlerinin hangilerinden sorumludur?

Soru 6: 28267

Osmanlı Devleti’nde yönetenler grubunda yer alan “seyfiye” kılıç sahibi anlamına gelir ve askerî sınıfı temsil ederdi.

Aşağıda verilen Osmanlı devlet görevlilerinden hangisi “seyfiye” sınıfının temsilcilerinden biri değildir?

Soru 7: 28308

Divân-ı Hümâyun, üyeleri hükümdarca belirlenmiş padişah adına yasama, yürütme, yargı yetkilerini kullanan bir kuruldur.

Divân-ı Hümâyunda;

I. kalemiye,

II. seyfiye,

III. ilmiye

sınıflarından hangileri temsil edilmiştir?

Soru 8: 29335

I. Tekke ve zaviyeler,

II. Medreseler,

III. Camiler

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde dinî eğitimin verildiği yerlerdir?

Soru 9: 29336

Eskişehir Sivrihisar’da esnaf Demirci Mehmet Usta, kadı efendinin verdiği hüküm ile mağdur olduğunu düşünerek hakkını Divân-ı Hümâyun'da arayacağını ifade etmiştir.

Demirci Mehmet Usta, Divân-ı Hümâyun'un aşağıdaki temsilcilerinden hangisine şikayette bulunmalıdır?

Soru 10: 29340

Osmanlı Devleti’ndeki eğitim kurumları ve hizmet ettikleri alanlar hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?