Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7901

Osmanlı Devleti'nde faaliyet gösteren vakıflar;

I.   Hukuk

II.  Eğitim

III. Sosyal

alanlarından hangilerinde etkili olmamıştır?

Soru 2: 7902

Osmanlı Devleti'nde;

I. Kaleler

II. İmarethaneler

III. Kervansaraylar

gibi eserlerden hangileri vakıflar tarafından inşa edilmiştir?

Soru 3: 7906

Vakıfların bir sosyal kurum olarak doğmasında ve gelişiminde insanın ruhsal ve toplumsal yönü, toplumun kültürel, siyasi ve sosyal yapısı, ekonomik nedenler, dinî nedenler, devlet- halk arası ilişkiler, düşünce ve ideolojiler etkili olmuştur.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 4: 7907

Vakıfların faaliyet alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 5: 7908

Vakıflar gördüğü hizmetler açısından alt-orta gelir gruplarında bulunan kesime önemli katkı sağlardı. Korku ve ümitsizlik içine düşen kimseye sahip çıkıldığında o kişi kendisini tehlikelerden korunmuş olarak emniyette hisseder ve şefkate kavuşmuş olurdu. İhtiyaç sahipleri vakıflar sayesinde ihtiyaçlarını karşılar ve toplum içinde kendilerine yer bulurdu. Bu sayede sosyal düzende doğabilecek karışıklıklara karşı daima yatıştırıcı ve düzeltici bir politika uygulanmış olurdu.

Bu bilgilere göre vakıflarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 6: 7910

Bilgi : Fatih Dönemi'nde vakfiyesi olan hastaneler bulunmaktadır. “…hastanede (Dâru'ş-şifâ) muhtaç kimseler bakılır ve bedava ilaç verilirdi. İçinde iki âlim ve tecrübeli doktor, bir kehhâl (göz doktoru), bir cerrâh (operatör), bir eczacı hazır bulunurdu. Ecza mahzeni muhafızı ve idare işlerine bakan bir emin ile vekili, iki hastane aşçısı, kapıcı ve iki hastabakıcı hastane personelini teşkil etmekte idi. Vakfiyede hastalara tatlı muamele olunması özellikle işaret olunmuştur.”

Durum : Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çeşitli sosyal hizmetlerden birisi de aşevi hizmetidir. Aşevi diğer adı ile imaret, yoksullara yiyecek dağıtılmak üzere kurulmuş olan hayırevi olup bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce işletilen İstanbul Eyüp'te hizmet veren bir aşevimiz bulunmaktadır. Eyüp İmaretimizde günde iki bin kişiye sıcak yemek verilmektedir.

Yukarıda verilen bilgi ve duruma göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 7: 7916

Bilgi : Vakıf; kişilerin, taşınır ya da taşınmaz mallarını veya paralarını eğitim, din, sağlık ve bayındırlık gibi sosyal ve kültürel alanlarda toplum yararına oluşturulacak kuruluşlara bağışlaması veya bu kurumları oluşturmasıdır.

Durum : Hizmet verilen alanların önemi nedeniyle padişahlar, hanedan üyeleri, üst düzey yöneticiler ve varlıklı kişiler vakıflar kurmuşlardır. Kurulan vakıflar çok çeşitli alanlarda hizmet vermektedir.

Yukarıda verilen bilgi ve duruma göre Osmanlı Devleti’nde vakıflardan hangi alanlarda yararlanılmamıştır?

Soru 8: 7923

Osmanlı Devleti, şehirlerin kuru­luşu, şekillenmesi ve gelişme­si, bir kısım sosyal tesislerin inşası ile yakından alakalıdır. Osmanlı Devleti, şehirlerde te­sis edilen imaretlere, ihtiyaç sahibi her inanç ve milletten kimselerin gelme­sini sağlamıştır. İmaretlerin yanı sıra dinî eserler (cami, mescit, tekke, türbe, zaviye), medrese, han, hamam, has­tane, çarşı, fırın, boyahane, salhane, su yolları ve kanali­zasyon gibi bir şehrin şekillenmesinde rol oynayacak tesislerin yapılmasıyla bu alanda gelişme kaydedilmiştir.

Bu bilgiye göre;

I. Osmanlı sosyal bir devlettir,

II. Osmanlıda dinî hoşgörü vardır,

III. Osmanlı Devletinde şehircilik anlayışı gelişmiştir,

IV. Osmanlı Devleti’nde dinî mimari gelişmemiştir

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9: 7927

Vakıflar, toplumun kaynaşmasında, birbirini kabullenmesinde ve dayanışma içerisinde yaşamasında önemli bir yere sahiptir. Osmanlı Devleti’nde ayrı bir yere sahip vakıf kültürü farklı alanlarda faaliyet gösterdi. Medreseler üzerinden eğitime katkı yapmak, fakir aile kızlarının çeyizlerini almak, kimsesizlere sahip çıkmak, bölgesindeki ihtiyacı olanları doyurmak, yolculara ve seyyahlara yiyecek vermek, hacca gidemeyenlerin hacca gitmesini sağlamak, sokakları düzenlemek, kaldırımların yapılmasına yardım etmek gibi birçok alanda hizmet vermişti.

Bu bilgilere göre vakıflarla ilgili;

I. Birlikte yaşama kültürünü geliştirmiştir,

II. Birçok alanda faaliyet göstermiştir,

III. Toplumsal yaşamın temelinde yer almıştır

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Vakıf sayesinde medresenin hoca ve talebele­ri, külliyenin diğer görevlileri, çevrenin fakirleri ve yolcular yemek saatlerinde imarette bir araya geliyor ve bu da bil­gi akışını sağlıyordu. Böylece herkes örgün eğitim alma imkânı bulamasa da külliyelerde gerçekleştirilen sürekli yaygın eğitim sayesinde ülkenin her yanında ortak bir kültür oluşuyordu.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?