Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7944

1606'da Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan Zitvatorok Antlaşmasına göre:

- Savaşlar sırasında alınan Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı'da kalacak.

- Avusturya'nın her yıl Osmanlı Devleti'ne ödemek zorunda olduğu yıllık vergi kaldırılacak ancak Avusturya savaş tazminatı ödeyecek.

- Avusturya arşidükü, protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 2: 7952

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda izlediği dış politika ilkelerinden değildir?

Soru 3: 7954

''Bağdat Fatihi'' ünvanı ile bilinen IV. Murat'ın Safeviler ile imzaladığı ve bugünkü Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 7957

Aşağıdakilerden hangisi duraklama döneminde İran'la yapılan antlaşmalardan biri değildir?

Soru 5: 7958

Avusturya ile 1606 yılına kadar süren savaşlar sonunda Avusturya'nın isteği üzerine imzalanan Zitvatorok Antlaşması'na göre;

- Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'ne bırakılacak,

- Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecek,

- Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına eşit sayılacak

maddelerinden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 6: 7961

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan;

I. 1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya hükümdarı Osmanlı vezir-i âzamına denk sayılacak,

II. 1606 Zitvatorok Antlaşması ile Avusturya hükümdarı protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak

antlaşma hükümleri dikkate alındığında Osmanlı-Avusturya ilişkileri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 7: 7962

"Lehistan, Osmanlı Devleti’nin XVI. ve XVII. yüzyıllarda mücadele ettiği devletlerden birisidir. Ancak XVII. yüzyılın ortalarından itibaren, Rusya’nın doğudan, İsveç’in de kuzeyden Lehistan’a saldırması üzerine, Osmanlı Devleti, bu devletlere karşı Lehistan’ı destekleme politikası izlemiştir."

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Lehistan politikası değişikliğinin sebeplerindendir?

Soru 8: 7965

II. Kosova Savaşı’ndan sonra Türkleri Balkanlardan atma ümitlerini yitiren Avrupalı Devletler, Osmanlı Devleti'ne karşı birleşmeye cesaret edemezken II. Viyana kuşatmasında başarısız olunması üzerine Avusturya, Venedik, Rusya, Lehistan ve Malta bir araya gelerek Osmanlı Devleti'ne karşı Kutsal İttifak’ı kurdular.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 9: 7972

Osmanlı-Safevi ilişkilerinin bozulmasının temelinde yatan sebepler askerî, siyasî, dinî boyutları ile değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi bu kapsamın dışında kalır?

Osmanlı Devleti'nin II. Viyana Kuşatması’ndaki başarısızlığından yararlanmak isteyen Avrupa devletleri rekabet halinde olmalarına rağmen Papa’nın önderliğinde “Kutsal İttifak” adı altında birleşerek Osmanlı Devleti’ne karşı birlikte mücadele ettiler. Osmanlıların aslında bütün Hristiyan dünyasını hedeflediğini söyleyen papa, Avrupa devletlerini kutsal bir çatı altında toplamayı amaçladı ve bunda da başarılı oldu.

Bu paragrafa göre Kutsal İttifak ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?